Влијанието на јавните набавки направени од јавните здравствени установи врз подобрување на здравствените индикатори на граѓаните во РСМ

Влијанието на јавните набавки направени од јавните здравствени установи врз подобрување на здравствените индикатори на граѓаните во РСМ