Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Барање за прибирање на понуди за осмислување и спроведување на кампања на дигитални медиуми за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БАРАТЕЛОТ И ПРОЕКТОТ

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) од Скопје ги повикува сите заинтересирани компании да достават понуди за осмислување и спроведување на кампања на дигитални медиуми за потребите на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” (Grant Contract Ref. No. EuropeAid/151569/ACT/MK).

Мисија на Здружението ЕСЕ и опис на дејноста:

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ го развива и го помага женското и граѓанското лидерство за развој и спроведување на човековите права и социјалната правда во нашето општество.

ЕСЕ се води од својата посветеност кон решенија на проблемите. По пат на промовирање и унапредување на човековите права ја подобруваме социјалната и економската правда, притоа сметајќи дека правата на човекот претставуваат неделив збир од стандарди што треба сите да ги уживаат. Посебно сме посветени на работата на полето на промовирање и унапредување на здравствените  права и правата на жените. Затоа сме фокусирани на две цели – да излеземе во пресрет на итните потреби на граѓаните, посебно на ранливите групи, и да влијаеме при креирањето на одржливи, долгорочни промени. Правиме многу повеќе од документирање, пријавување и осуда на нанесените неправди. Обезбедуваме правна и параправна помош и на тој начин им овозможуваме на граѓаните да ги остварат своите права и  да ги променат условите во кои живеат. Но, уште повеќе, се застапуваме за менување на законите и политиките што влијаат врз спроведувањето на здравствените права и правата на жените. Застапуваме на национално, но, и на меѓународно ниво. Подготвуваме и поднесуваме „извештаи во сенка“ и  други видови документи за спроведување на меѓународните документи за правата на човекот пред одговорните меѓународни тела.

Read more...

Association ESE has organized Training for Court Monitors on 06-07th of February 2018

The Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women – ESE, in October this year started with the implementation of the two-year project "The Paths to Justice for Women Who Have Suffered Domestic Violence", financially supported by the  USAID's Civic Engagement Project.  The main goal of the project implemented by ESE is to improve the access to justice for women who have suffered domestic violence, that is, the advancement of the criminal and civil court procedures for protection against domestic violence.

Within this project, in the period 06-07 February 2018 in Skopje, in cooperation with the Coalition All for Fair Trials, we organized training for court monitors. The training was attended by ten young lawyers who had previously been selected for their inclusion in the process of monitoring court cases related to domestic violence. The training was organized in order to strengthen their knowledge and skills, i.e. to enable them to observe current court hearings and to collect the necessary data. Participants of the training were informed about the nature and characteristics of domestic violence, as well as the legal possibilities for protection. In doing so, the focus was put on the civil proceedings for the imposition of temporary protection measures and criminal court proceedings for committed criminal acts by perpetrators of domestic violence. At the end of the training, observers were introduced with the questionnaires for court monitoring and the manner of filling in the data during the monitoring of court hearings.

Read more...

National Conference Promoting the Rule of Law and Ensuring Equal Access to Justice for All as one of the Sustainable Development Goals of the United Nations (UN)

Association ESE and Coalition Margini organized a National Conference in Skopje on January 31, 2018 in order to promote one of the United Nations Sustainable Development Goals 16.3. Promote the rule of law at the international and national levels and ensure equal access to justice for all.

The organization of the conference was supported by the Foundation Open Society Macedonia and at the event was attended by representatives of civil society organizations, ministries, public institutions and international organizations involved in the implementation of the UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Irena Cvetkovic from the Coalition Margini, Fani Karanfilova-Panovska from the Foundation Open Society Macedonia (FOSM) and Jasminka Friscikj from Association ESE, introductory addressed the conference.

View the embedded image gallery online at:
http://esem.org.mk/en/index.php/what-we-do-now#sigFreeId9127f153da

Read more...

Извештај кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW)

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените- ЕСЕ, го подготви и го поднесе Писмениот извештај  кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW), со цел негово разгледување при подготовката на листата на прашања од страна на CEDAW Комитетот насочени кон Република Македонија.

Писмениот извештај е подготвен во соработка со организаците: Акција Здруженска, Отворена Порта/Ла Страда, Македонија и  Коалицијата „Маргини“ и истиот се однесува на степенот на имплементација на  член 2 ( Политики за родова еднаквост); член 6 (Насилство врз жени); член 11 (Вработување); член 12 (Здравство) и член 15 (Правна еднаквост).

Линк до Извештајот на англиски јазик

 

Генерално Собрание на ЕСЕ – 30.01.2018

На 30.01.2018 се одржа седница на Генералното собрание на ЕСЕ, во рамки на која беа презентирани и усвоени годишниот извештај за работењето на ЕСЕ за 2017 година и годишната програма за работа за 2018 година.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre