Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Обука за социјална отчетност за граѓански организации од Бугарија и Романија

Координаторот на Програмата за јавно здравје и здравје на жените учествуваше во спроведување на обука за методологиите за социјална отчетност за две граѓански организации од Бугарија и од Романија кои работат на полето на унапредување на здравјето на Ромите. На обуката учествуваа претставници од граѓанската организација „Thirst for life” од Сливен, Бугарија и од организацијата “O del Amenca” од Фетешти, Романија. На обуката на претставниците од граѓанските организации им беше презентиран методолошкиот пристап на работа на полето на социјална отчетност, како и методологиите кои се дел од овој концепт, како што се мониторинг во заедницата, социјална ревизија и мониторинг и анализа на буџети. Исто така на граѓанските организации им беа пренесени искуства од работата на ЕСЕ и партнерските ромски организации во Македонија. Двете граѓански организации во наредната година ќе работата на полето на унапредување на здравјето и пристапот до здравствената заштита на Ромите во општините каде што делуваат преку примена на методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување. Работата на организациите и спроведувањето на обуката е финансиски поддржано од Фондациите Отворено општество.  Обуката беше спроведена во периодот од 11 до 12 јуни 2018 година во Сливен, Р. Бугарија.

Read more...

Participation in a Study Visit for Social Entrepreneurship in Poznan, Poland

In the frames of the USAID’s Citizen Engagement Project (CEP), a Study Visit for social entrepreneurship in Ponzan, Poland was organized in the period from April 22nd to April 27th, attended by representatives of the civic organizations that are supported under this project. Association ESE with its representative Stojan Mishev participated in the study visit organized by the CEP, Foundation Open Society Macedonia - FOSM and the Foundation Barka from Poland. The purpose of this study visit is to explore the possibilities for greater inclusion of vulnerable groups of citizens from our country in economic activities that will contribute to their strengthening and independence.

During the visit, representatives of the civil society organizations had the opportunity to get acquainted with the model of social economy that is being implemented in Poland, and to visit the relevant institutions, civil society organizations and social enterprises involved in the system of social entrepreneurship. The participants were introduced to the legal regulation of the social economy in Poland, as well as the practical implementation of this model by all competent stakeholders. The role of all institutions involved in the system of social entrepreneurship, such as the Centers for Social Work, the Centers for Professional and Social Integration, the social enterprises, the municipalities, etc., was positively assessed.

Read more...

First Working Meeting on preparation of Rules of Procedure for Basic Court Judges in cases of domestic violence

On May 17, the first working meeting for preparation of Rules of Procedure for civil law judges proceeding in cases for issuing temporary protection measures against domestic violence. Representatives of Association ESE, civil law judges from the Basic Courts in Skopje, Tetovo and Radovish, as well as a former judge from the Skopje Court of Appeal, are participating in the process. During the first meeting, the identified shortcomings in the court proceedings of this kind, i.e. the problems faced by the victims during the initiation of the court proceedings and the solutions to overcome these problems, were discussed in detail. In the following period, two more working meetings will be organized, after which the prepared rules of procedure will be subject to wider consideration and adoption within the basic courts.

This activity is part of the project Road to Justice for Women who Have Suffered Domestic Violence, project implemented by ESE with the financial support of the USAID’s Citizen Engagement Project.

Read more...

Обука за аниматори и фацилитатори од Ромската заедница кои ќе работат на интегрираниот пристап (Социјална отчетност и Правно зајакнување)

Во периодот од 10 до 13 април беше спроведена обука за аниматори и фацилитатори од ромската заедница кои ќе работат на интегрираниот пристап (социјална отчетност и правно зајакнување) со цел унапредување на здравјето и пристапот до здравствена заштита за ромското население од општината Шуто Оризари. Учесници на обуката беа претставници на неформална група на граѓански активисти од општината Шуто Оризари. На обуката беа опфатени следните теми: Здравје и право на здравје, Здравствен систем и финансирање на здравствениот систем, Здравје и здравствена заштита на мајките и децата, Женско и репродуктивно здравје и здравствена заштита поврзана со истото, Права од здравственото осигурување, Заштита на здравствените права и Остварување на право за пристап до информации од јавен карактер. Дополнително на учесниците им беа презентирани методологиите на социјална отчетност, вклучувајќи ги мониторингот во заедницата, мониторинг на буџети и социјалната ревизија, како и методологијата на правно зајакнување, односно обезбедување на параправна помош. По спроведената обука претставниците од неформалната група на граѓански активисти ќе започнат со работа во ромските населби во Шуто Оризари, применувајќи ги методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување, со цел унапредување на пристапот до здравствените услуги за Ромите, со посебен фокус на жените, мајките и децата од ромските заедници.

Read more...

Работилница за јакнење на капацитетите на ЕСЕ на полето на родово буџетирање

Во текот на март, 2018 година  беше одржана работилница за родово буџетирање на која учествуваше персоналот на ЕСЕ Работилницата беше фацилитирана од страна на меѓународниот експерт  Debbie Budlenderи се одржа во Кејптаун,  Јужно Африканска Република.

На работилницата беа дефинирани целите и приодите за застапување и натамошните чекори на четирите полиња на кои работи ЕСЕ во областа на родово буџетирање: неплатена нега на тешко болни лица; бесплатна правна помош на жените жртви на семејно насилство; мониторинг и анализа на спроведувањето на кредитната линија одобрена од Банката за Развој на Советот на европа;  и мониторинг и анализа на постапките за јавни набавки водени во РМ за период 2016  - 2017 година.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre