Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Може ли да се следи спроведувањето на Цел 16.3?

Агендата 2030 за одржлив развој и 17-те Цели за Одржлив Развој  претставуваат глобален повик за акција за да се стави крај на екстремната сиромаштија, за да се обезбеди одржлива иднина и развој на нашата планета и за да им се овозможи на сите луѓе да уживаат еднакво во мир, правда и просперитет.

Развојната Цел 16.3 – Промовирање на владеење на правото на национално и меѓународно ниво и обезбедување на пристап до правда за сите, претставува централен елемент од шеснаесеттата развојна цел и ја препознава поврзаноста на пристапот до правда, намалувањето на сиромаштиjата и инклузивниот одржлив развој. Оваа цел обезбедува единствена можност да се даде рефлексија за тоа како националните влади можат да осигураат дека економскиот раст и развој и стратегиите за надминување на сиромаштијата го опфаќаат и пристапот до правда и иницијативите за правно зајакнување, како интегрален дел за остварување на овие цели.

Read more...

Семејното насилство може да има и фатален крај

Повеќе од 60% од убиствата на жени во Македонија е извршено од страна на нивниот партнер. Карантинот покажа дека семејното насилство може да има и фатален крај

 

Реакција за (не)одговорност на институциите

Најзасегнати во пандемијата се лицата кои живеат во супстандардни живеалишта и населби, со фокус на ромските средини. Вкупно 51 организација ја поддржаа реакцијата за (не)одговорност на институциите за овие граѓани

Учество во емисијата КОД за прибирањето и трошењето на средствата за справување со пандемијата

Дарко Антиќ од ЕСЕ вчера 17.05.2020, гостуваше во КОД и разговараше со Снежана Лупевска за прибирањето и трошењето на средствата за справување со пандемијата.

Погледнете ја целата емисија

Информација за медиуми – 18.05.2020

Предмет: Информација за медиуми

Во време на вонредна состојба, некоординираноста во известувањата на јавноста, разликите во податоците кои се презентираат со јавноста; немањето на информации за резултатите од работењето на јавните институции, особено за начинот на прибирање и трошење на парите на граѓаните од оние институции од здравствениот сектор; давањето на можност за извршување на буџетски пренамени самостојно од страна на секој буџетски корисник без јавно образложување на потребата, изворот на кратење и износот; итн. придонесуваат кон зголемување на можноста за злоупотреба на парите на граѓаните.  Дополнително, ваквиот пристап дава ексклузивно право на Владата да донесува одлуки и ги утврдува потребите на граѓаните без консултации и предлози.

Процесите на прибирање и трошење на средствата наменети за справување со пандемијата на COVID-19 се нетранспарентни, а пак малкуте достапни информации се конфузни.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre