Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Национална конференција “Кои мерки и активности треба да ги преземаат владините институции за надминување на пречките со кои се соочуваат граѓаните во пристапот до активните мерки, програми и услуги за вработување”

На  04 ноември 2019 год., во хотел Мериот, се одржа националната конференција “Кои мерки и активности треба да ги преземаат владините институции за надминување на пречките со кои се соочуваат граѓаните во пристапот до активните мерки, програми и услуги за вработување”, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ кој што е финансиран од Европската Унија. Дискутиравме за повеќе прашања и дојдовме до повеќе заклучоци, заедно со граѓаните и граѓанските организации сумиравме повеќе препораки како би се олеснила достапноста на мерките и услугите кои ги нуди Агенцијата за вработување, за сите невработени граѓани.Joomla! Administration Site Users Menus Content Components Extensions Help 0 Visitors1 Admin0 View SiteLog out Save Save & Close Save & New Save as Copy Close Help Article Manager: Edit Article

Двајца претставници од Здружение ЕСЕ земаа учество на првиот Глобален симпозиум на мрежата COPASAH, под наслов “Citizenship, Governance and Accountability in Health”, кој се одржа во периодот од 15 до 18 октомври 2019 во Њу Делхи, Индија. На Симпозиумот, претставниците од ЕСЕ имаа можност да ја презентираат работата на ЕСЕ во Македонија и во регионот по однос на социјалната отчетност и правното зајакнување за унапредувањето на правото на здравје на населението, со посебен фокус на Ромите.

 Претставниците на ЕСЕ својата работа ја презентираа преку учество во пленарните сесии, работилниците, филмските проекции и фото – сториите.

На симпозиумот учество земаа над 450 учесници од 40 земји во светот.

Read more...

Шеста обука за параправници

Здружението ЕСЕ од 20 до 22 септември 2019 год. во Струмица, одржа тродневна обука за параправници, со цел континуирано јакнење на капацитетите, односно зајакнување на знаењето и вештините на параправниците кои обезбедуваат помош и поддршка на ранливи групи на граѓани, како што се Ромите, текстилните работнички, сексуалните работнички, корисници на дроги и др.

Теми на дискусија беа: Семејно насилство, застапеност и карактеристики; Предрасуди за семејното насилство; Принципи на работа со жени кои претрпеле семејно насилство; Граѓанско –правна заштита од семејно насилство; Кривично –правна заштита од семејно насилство; Вознемирување на работно место, застапеност и карактеристики  и  Законски механизми за заштита од вознемирување на работно место. Станува збор за шеста последователна обука која се организира со цел совладување на знаењето од страна на параправниците. Од методолошки аспект обуката вклучи предавања од страна на обучувачите, како и пополнување на прашалници за проверка на знаењето од страна на присутните претставници на граѓанските организации.

На обуката учествуваа претставници од граѓанските организации: ИРИЗ; Романо Чачипе; КХАМ; Хелсиншки Комитет и ХОПС.

Истата е дел од активностите кои Здружението ЕСЕ ги имплементира во рамките на Проектот „Заедничка рамка за правно описменување и зајакнување“ финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Read more...

Петта обука за параправници

Здружението ЕСЕ од 21 дo 23 јуни 2019 год. во Охрид, одржа тродневна обука за параправници, со цел континуирано јакнење на капацитетите, односно зајакнување на знаењето и вештините на параправниците кои обезбедуваат помош и поддршка на ранливи групи на граѓани, како што се Ромите, текстилните работнички, сексуалните работнички, корисници на дроги и др.

Теми на дискусија беа: Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот; Кривични дела против работните односи; Кривични дела против половата слобода и морал; Кривични дела против бракот, семејството и младината; Кривични дела против здравјето на луѓето  и  Кривични дела против јавниот ред . Станува збор за петта последователна обука која се организира со цел совладување на знаењето од страна на параправниците. Од методолошки аспект обуката вклучи предавања од страна на обучувачите, како и пополнување на прашалници за проверка на знаењето од страна на присутните претставници на граѓанските организации.

На обуката учествуваа претставници од граѓанските организации: ИРИЗ; Романо Чачипе; КХАМ; Хелсиншки Комитет; ХЕРА и ХОПС.

Истата е дел од активностите кои Здружението ЕСЕ ги имплементира во рамките на Проектот „Заедничка рамка за правно описменување и зајакнување“ финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Read more...

Средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта во Струмица

Организација на жени Струмица, во рамки на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската Унија, на 01.10.2019 год., одржа средба за валидација на резултатите од теренското истражување и подготвената Скор карта, на која присуствуваа вкупно 19 лица од општина Струмица.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre