Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

Соопштение за медиуми - Забрзување на реформите во системот за заштита од семејно насилство

На 25 септември 2019 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ со поддршка на Проектот на УСАИД за граѓанско учествоорганизираше форум за судии и претставници на институциите вклучени во системот за заштита од семејно насилство.На форумот беа презентирани наодите од спроведеното судско набљудување на тековни и завршени предмети за семејно насилство како и препораки за унапредување на системот за заштита од семејно насилство.

Пред присутните се обратија Заменик министер за правда г-дин Оливер Ристовски, Директорка на Академијата за судии и јавни обвинители проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, како и граѓански и кривични судии.

На форумот беа потенцирани дел од бариерите со кои се соочуваат жените кои претрпеле семејно насилство во нивниот пристап до правда, како немањето на бесплатна правна помош, одолговлекувањето на судските постапки, изрекувањето на поблаги казни за сторителите на семејно насилство и неизвршувањето на привремените мерки. Додека пак, некоординираноста помеѓу надлежните институции, недостатокот на континуирана системска едукација на стручните лица и немањето на посебна евиденција за предметите на семејно насилство се системски недостатоци  кои значително придонесуваат за неефективна заштита од семејно насилство.

Претставниците на Основните судови, Јавните обвинителства, Центрите за социјална работа и Секторите за внатрешни работи ја нагласија потребата за поголема координираност помеѓу  институциите и преземање на мерки за подобрување на постоечкиот систем за заштита од семејно насилство.

Read more...

Барање за понуди за опрема и техничка поддршка во спроведување на национална конференција

 

I.          ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БАРАТЕЛОТ И ПРОЕКТОТ

Здружението  за  еманципација,  солидарност  и  еднаквост  на  жените  (ЕСЕ)  од Скопје  има  потреба  од  опрема  и  техничка  поддршка  за  спроведување  на национална  конференција  во  траење  од  5  часа  за  потребите  на  проектот “Социјална  отчетност  за  родова  еднаквост”  на  4  ноември  2019  година  (Grant Contract Ref. No. EuropeAid/151569/ACT/MK).

 

Мисија на Здружението ЕСЕ и опис на дејноста:

Здружението  за  еманципација,  солидарност  и  еднаквост  на  жените  –  ЕСЕ  го развива и го  помага женското и граѓанското лидерство за развој и спроведување на човековите права и социјалната правда во нашето општество.

ЕСЕ  се  води  од  својата  посветеност  кон  решенија  на  проблемите.  По  пат  на промовирање и унапредување на човековите права ја подобруваме социјалната и економската  правда,  притоа  сметајќи  дека  правата  на  човекот  претставуваат неделив збир од стандарди што треба сите да ги уживаат. Посебно сме посветени на работата на полето на промовирање и унапредување на  здравствените  права и правата на жените. Затоа сме фокусирани на две цели – да излеземе во пресрет на итните потреби на граѓаните, посебно на ранливите групи, и да влијаеме при креирањето   на   одржливи,   долгорочни   промени.   Правиме   многу   повеќе   од документирање,   пријавување  и  осуда  на  нанесените  неправди.  Обезбедуваме правна и параправна помош и на  тој начин им овозможуваме на граѓаните да ги остварат своите права и  да ги променат условите во кои живеат. Но, уште повеќе, се   застапуваме   за   менување   на   законите   и   политиките   што   влијаат   врз спроведувањето  на  здравствените  права  и  правата  на  жените.  Застапуваме  на национално, но, и на меѓународно ниво. Подготвуваме и поднесуваме „извештаи во   сенка“   и    други   видови   документи   за   спроведување   на   меѓународните документи за правата на човекот пред одговорните меѓународни тела.

Read more...

Барање за прибирање на понуди за одржување на национална конференција

I.          ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БАРАТЕЛОТ И ПРОЕКТОТ

 

Здружението  за  еманципација,  солидарност  и  еднаквост  на  жените  (ЕСЕ)  од Скопје   има   потреба   од   простор,   храна   и   освежување   за   спроведување   на национална  конференција   во   траење   од   5   часа   за   потребите   на   проектот “Социјална  отчетност за родова еднаквост”   (Grant Contract Ref. No. EuropeAid/151569/ACT/MK).

Мисија на Здружението ЕСЕ и опис на дејноста:

Здружението  за  еманципација,  солидарност  и  еднаквост  на  жените  –  ЕСЕ  го развива и го  помага женското и граѓанското лидерство за развој и спроведување на човековите права и социјалната правда во нашето општество.

ЕСЕ  се  води  од  својата  посветеност  кон  решенија  на  проблемите.  По  пат  на промовирање и унапредување на човековите права ја подобруваме социјалната и економската  правда, притоа  сметајќи  дека  правата  на  човекот  претставуваат неделив збир од стандарди што треба сите да ги уживаат. Посебно сме посветени на работата на полето на промовирање и унапредување на  здравствените  права и правата на жените. Затоа сме фокусирани на две цели – да излеземе во пресрет на итните потреби на граѓаните, посебно на ранливите групи, и да влијаеме при креирањето   на   одржливи,   долгорочни   промени.   Правиме   многу   повеќе   од документирање,   пријавување  и  осуда  на  нанесените  неправди.  Обезбедуваме правна и параправна помош и на  тој начин им овозможуваме на граѓаните да ги остварат своите права и  да ги променат условите во кои живеат. Но, уште повеќе, се   застапуваме   за   менување   на законите   и   политиките   што   влијаат   врз спроведувањето  на  здравствените  права  и  правата  на  жените.  Застапуваме  на национално, но, и на меѓународно ниво. Подготвуваме и поднесуваме „извештаи во   сенка“   и    други   видови   документи   за   спроведување   на   меѓународните документи за правата на човекот пред одговорните меѓународни тела.

Read more...

Фокус група во Свети Николе

Граѓанската организација ГИЖ Свети Николе, на 10 јули 2019 година, одржа фокус група со невработени и вработени мажи и жени како резултат на активните мерки и услуги за вработување, жители на осум населени места од Свети Николе, на која беше дискутирано нивото на информираност на граѓаните со активните мерки и услуги за вработување, пристапот до истите, нивната корисност, степенот на задоволство, нивниот квалитет итн.

Read more...

Фокус група во Битола

Граѓанската организација МКЦ Битола, на 10 јули 2019 година, одржа фокус група со невработени жени и жени вработени како резултат на активните мерки и услуги за вработување, жителки на две населени места од Битола, на која беше дискутирано нивото на информираност на жените со активните мерки и услуги за вработување, пристапот до истите, нивната корисност, степенот на задоволство, нивниот квалитет итн.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre