Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднакaвост”

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 05 и 06 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија пет организации од Куманово, Св. Николе и Битола. Со постите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени НВО Мајка од Куманово, Граѓанска Иницијатива на Жените од Свети Николе, НВО Сфера од Битола, НВО МКЦ од Битола и НВО Клеа од Битола.

 

Fiscal Transparency

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre