Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Учество на претставници на Здружение ЕСЕ на Јавна расправа во Собранието на Р. Македонија на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Собранието на Република Македонија и Комисијата за труд и социјална политика на Собранието на Република Макед

Јавната расправа се одржа на тема: Предлог на Закон за изменување на Законот за работните односи.  Предлогот кој е поднесен од страна на две пратенички од Собранието се однесува на продолжување на платено отсуство за време на бременост, раѓање и родителство од сегашните 9 месеци на период во траење од 18 месеци.

На јавната расправа претставниците на Здружение ЕСЕ во излагањето посочија дека  продолжувањето на платеното отсуство ќе има негативно влијание врз еднаквото учество на жените на пазарот на трудот, а воедно поради дополнителното оптоварување на буџетот на Р. Македонија ова решение не е одржливо на долг рок. Притоа од страна на претставниците на Здружение ЕСЕ беа образложени препораките од Светската Здравствена Организација (СЗО) по однос на ова прашање.

Главната препорака на СЗО е обезбедување на платено породилно отсуство во времетраење од шест месеци , бидејќи во првите шест месеци се препорачува ексклузивно доење на новороденото. Понатаму останатите препораки на СЗО кои беа истакнати од страна на претставниците на ЕСЕ се: да се овозможат услови за грижа и доење на детето на работното место; да се обезбедат достапни установи (географски и економски достапни) за згрижување, нега и воспитување на новороденчиња и мали деца кои го промовираат и унапредуваат здравјето;  да се обезбеди финансиска поддршка за мајките кои не се вработени во формалниот сектор или пак се невработени; како и да се создадат услови за користење на платеното отсуство од страна на двата родители. Поради сето горе наведено претставниците на ЕСЕ истакнаа дека предвидените буџетски средства, наместо за продолжување на платеното отсуство можат да бидат искористени за исполнување на горенаведените препораки кои на долг рок ќе придонесат како за соодветно вклучување на жените на пазарот на трудот, така и за правилен раст и развој на децата.

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre