Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” – Тетово и Теарце

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 10 јули 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија две организации од Тетово и Теарце. Со посетите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени Женски Форум од Тетово и ЦЕД од Теарце.

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre