Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Втор модул од обуката “Социјална отчетност за родова еднаквост”

Во периодот од 16 до 18 октомври 2017 година во хотел Романтик, Дојран беше спроведен вториот модул од обуката “Социјална отчетност за родова еднаквост” наменет за јакнење на капацитетите на 11 локални граѓански организации од Куманово, Тетово, Гостивар, Дебар, Св. Николе, Битола, Штип и Струмица за примена на методологиите за социјална отчетност во насока на унапредување на родовата еднаквост во планирањето и имплементацијата на политиките за вработување во РМ.

Проектот го спроведуваат Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска, а е поддржан од ЕУ во рамките на ИПА Програмата за поддршка на граѓанското општество и медиумите. Во рамки на вториот модул претставниците на граѓанските организации беа запознаени со политиката за вработување во РМ, афирмативните мерки за вработување како дел од политиката за вработување, како и подетално со значењето и начинот на имплементација на три мерки од Оперативниот план за вработување за 2017 година (самовработување, проектот Македонија вработува 2 и услугите за вработување на АВРМ).

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre