Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Реакција за (не)одговорност на институциите

Најзасегнати во пандемијата се лицата кои живеат во супстандардни живеалишта и населби, со фокус на ромските средини. Вкупно 51 организација ја поддржаа реакцијата за (не)одговорност на институциите за овие граѓани

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre