Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

Повик за ангажирање на новинар/маркетинг агенција за подготовка на видео за застапување законските можности за заштита од семејно насилство

Здружение ЕСЕ започна со реализација на едногодишен проект со поддршка од глобалната мрежа за правно зајакнување НАМАТИ, со цел унапредување на правната заштита за жените кои претрпеле семејно насилство.

Во рамките на наведениот проект предвидено е продуцирање на кратко документарно видео со цел информирање на жените за законските можности  за заштита од семејно насилство.  Видеото ќе содржи пишани содржини и изјави од практичари кои се вклучени во обезбедувањето на помош и поддршка во рамките на граѓанско правниот систем за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство, односно граѓански судија, претставник на ЦСР,   адвокат.

За таа цел, Ве молиме најдоцна до 05ти април да ни доставите понуда за подготовка на видео,  вклучително и временска рамка за реализација на истото.  

Содржината на документарното видео ќе биде утврдена во консултации со Здружение ЕСЕ, кое ќе обезбеди писмени информации кои ќе се користат при подготовката на видеото и контакти од практичари за снимање на видео изјави кои ќе бидат составен дел на видеото.

1.       Критериуми за избирање на понудата

- Искуство во осмислување и продуцирање на видеа за застапување;

- Искуство во работа со граѓански организации.

2.       Потребни документи за аплицирање на повикот

- Детална понуда за подготовка на документарно видео;

- Референтна листа на претодно подготвени продукти од ваков вид;  

- Листа на соработки со ГО.

 3.       Буџет

За подготовка на документарното видео се предвидени финансиски средства во износ од 800 УСД, во денарска противвредност на денот на префрлање на средствата.

4.       Временски рок

Временски рок за финализирање на концептот/сценариото за документарното видео е 25ти април 2021.

Временски рок за финализирање на видеото е 15ти мај 2021.

Ве молиме доколку сте заинтересирани потребните документи да ги доставите на е-маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. со назнака „ Повик за ангажирање на новинар/маркетинг агенција за подготовка на видео за застапување“, најдоцна до  16ти април, 2021 година.

 

                

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre