Реализирани 4 средби со претставници на ГОи и претставници на ромската заедница за запознавање со активностите за Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејст

На 27 и 28 мај 2021 година спроведовме четири индивидуални средби со партнерските организации (ЛИЛ, Романо Чачипе, ИРИЗ и Станица ПЕТ) и претставници на ромската заедница во која тие работата. На оваа средбите дискутиравме за наредните чекори и активности за Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување.