Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Средба за стратешко планирање на COPASAH Europe HUB

Во периодот од 12 до 14 јули 2021 година во Белград, ЕСЕ организираше регионална средба помеѓу претставници на граѓански организации од Србија, Македонија, Романија, Албанија и Унгарија, кои се дел од групата на организации кои учествуваат во градењето и поставувањето на COPASAH Europe HUB. На средбата учествуваа 13 организации (Roma Justice од Романија, PAD Foundation од Унгарија, Center for Social Advocacy од Албанија, КХАМ, Станица П.Е.Т., Фондација Отворено Општество Македонија, ХОПС, ИРИЗ, НРЦ, Романо Чачипе и Здружение ЕСЕ од Македонија, Medical University од Белград Србија и Media Education Center од Србија). Средбата ја фацилитираше Деби Бадлендер. За време на истата организациите работеа на утврдување на визијата, мисијата и приоритетните теми за COPASAH Europe HUB, како и идентификување на краткорочни и долгорочни цели на мрежата, активности итн.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre