Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Обука за спроведување на истражување за проценка проценка на потребите на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до примарна здравствена заштита

Здружение ЕСЕ на 12 септември организираше и спроведе обука за спроведување на истражување за проценка проценка на потребите на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до примарна здравствена заштита. Обуката беше спроведена од страна на персоналот на ЕСЕ. На учесниците првин им беше презентиран системот на Примарна здравствена заштита во Република Северна Македонија. Потоа им беа презентирани целите и методите на истражувањето при што беше презентирано на кој начин се развиенни целите и методите, поврзани со постоечкиот систем и регулативата за Примарната здравствена заштита.  Потоа на учесниците детално им беше презентиран анкетниот прашалник за претставниците од ромските и руралните заедници кои ќе го спроведат на терен. На крајот од обуката се разви отворена дискусија на која учесниците имаа можност да дадат свои мислења и предлози по однос на истражувањето и прашалникот. На обуката учествуваа 25 учесници, активисти во заедницата и претставници од локални граѓански организации од Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Делчево, Пехчево, Виница и Свети Николе.

Активноста е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre