Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Повик за прибирање на понуди за набавка на алат за изработка на накит

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), согласно воспоставените Правилник и процедури за набавки, објавува:

 

П О В И К   З А   П Р И Б И Р А Њ Е   Н А   П О Н У Д И

за набавка на алат за изработка на накит во рамки на активностите за поттикнување на вештините и знаењето на жените

 

Повикот се однесува за набавка на алат за изработка на накит во рамки на активностите за поттикнување на вештините и знаењето на жените, во рамки на Годишната програма на ЕСЕ за 2022 година насловена „Заедно за родово еднакво општество“, која е ко-финансирана од Европската Унија.

Заинтересираните понудувачи треба да испратат понуди за набавка на 20 мали линеарни електрични брусалки.

Понудувачите треба да достават:

Спецификација со цени и опис на алатот,

Ве молиме понудите да ги доставите електронски  на е-маил адресата:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  или This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. најдоцна до 14 ноември, 2022 година.

Критериуми за избор на најповолна понуда:

  1. Цена
  2. Услови за испорака и гарантен рок

Во рок од три дена по добивањето на понудите, Здружението ЕСЕ ќе формира комисија за разгледување  на добиените понуди и ќе изврши избор на најповолен понудувач.

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre