Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Повик за прибирање на понуди за набавка на кутии за складирање

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), согласно воспоставените Правилник и процедури за набавки, објавува:

 

П О В И К   З А   П Р И Б И Р А Њ Е   Н А   П О Н У Д И

за набавка на набавка на кутии за складирање  во рамки на активностите за поттикнување на вештините и знаењето на жените

 

Повикот се однесува за набавка на кутии за складирање  во рамки на активностите за поттикнување на вештините и знаењето на жените, во рамки на Годишната програма на ЕСЕ за 2022 година насловена „Заедно за родово еднакво општество“, која е ко-финансирана од Европската Унија.

Заинтересираните понудувачи треба да испратат понуди за набавка на 20 пластични кутии за складирање со минимални димензии од 36 x 32 см.

Ве молиме понудите да ги доставите електронски  на е-маил адресата:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , најдоцна до 24 ноември, 2022 година.

Критериуми за избор на најповолна понуда:

  1. Цена
  2. Услови за испорака  

Во рок од три дена по добивањето на понудите, Здружението ЕСЕ ќе формира комисија за разгледување  на добиените понуди и ќе изврши избор на најповолен понудувач.

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre