Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 • Приоритети

  Во периодот 2020-2024 година, Здружението ЕСЕ ќе работи на следниве приоритети:

  Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права.

  Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права.

  Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 1: Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на локални и национални граѓански организации за спроведување на методологиите за социјална отчетност и правно зајакнување, вклучително и на ромските организации, организациите кои работат во областа на здравството, организациите кои работат на родова еднаквост и вработување и организациите кои работат со различни маргинализирани групи. Преку ваквата работа граѓанските организации ќе бидат во можност да ги зајакнуваат и мобилизираат заедниците со кои работат во насока на зајакнато учество на граѓанските организации и на граѓаните во барањето отчетност од владините институции

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 2: Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе продолжи да работи на правно зајакнување на луѓето и сиромашните и ранливи заедници, за да преземат проактивна улога во решавањето на нивните правни проблеми. Ќе го поддржиме и спроведувањето на економски исплатливи алтернативни начини за решавање на незадоволените правни потреби на населението. Ќе продолжиме да ги зајакнуваме капацитетите на граѓанските организации даватели на правни и параправни услуги и да го промовираме концептот на параправници во заедницата како неформален механизам за обезбедување правна помош и пристап до правда за сиромашните, маргинализираните и ранливите групи во нашето општество.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 3: Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на подигање на јавната свест и информираноста на граѓаните преку обезбедување информативни и образовни содржини поврзани со фискалната транспарентност и потребата за буџетирање според приоритетите, што ќе придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓаните да го разберат и да го практикуваат нивното право на пристап до јавни информации, подобро разбирање за начинот на кој функционира јавниот систем, подобро разбирање на информациите кои ги обезбедуваат јавните институции, како и користење на таквите информации за да се бара отчетност од властите.

  ПОВЕЌЕ...

 

 

 

КОВИД-19 - Барања и итни препораки испратени до надлежните институции за превземање на итни мерки за заштита во услови на криза и вонредна состојба

 

16.06.2020

Барање за постапување на Владата и јавните институции и преземање конкретни акции, по однос на поднесени единаесет барања за подобрување на положбата на ранливите групи на граѓани во услови на социо-економска криза предизвикана од COVID-19

 

Барања и итни препораки испратени до надлежните институции за превземање на итни мерки за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на криза и вонредна состојба


27.03.2020

Барање до Главниот координативен кризен штаб при Владата и до Владата на РСМ за преземање на мерки на ЦСР, МВР и останатите институции за помош и поддршка на семејствата кои се соочуваат со семејно насилство, во услови на вонредна состојба предизвикана од епидемијата на вирусот КОВИД-19


03.04.2020

Барање до Владата на РСМ за овозможување на изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство и изрекување на овие мерки без одржување на рочиште, во услови на вонредна состојба предизвикана од епидемијата на вирусот КОВИД-19

10.04.2020

Одговор на барањето од Министерството за труд и социјална политика


10.04.2020

Итни препораки за соработка и координација на надлежните институции за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство во услови на криза  и вонредна состојба

13.04.2020

Одговор од Кризниот штаб на Владата

16.04.2020

Одговор од Министерството за труд и социјална политика


28.04.2020

Барање за итно (неодложно) преземање на активности за заштита од семејно насилство во услови на криза и вонредна состојба

29.04.2020

Одговор на барањето од Кризниот штаб на Владата

29.04.2020

Одговор на барањето од Министерството за правда

12.05.2020

Одговор на барањето од Министерството за труд и социјална политика

22.05.2020

Одговор на барањето од Министерството за внатрешни работи


 

 

Барања за преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на епидемијата со КОВИД-19 во супстандардните населби и супстандардните живеалишта во Р. С. Македонија


09.04.2020

Барање за преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на епидемијата со КОВИД-19 во општината Шуто Оризари

13.04.2020

Одговор на барањето од Влада на РСМ

16.04.2020

Одговор на барањето од Министерството за труд и социјална политика


22.04.2020

Барање за преземање на превентивни мерки за спречување на ширењето на епидемијата со КОВИД-19 во супстандардните населби и супстандардните живеалишта во Р. С. Македонија

22.04.2020

Известување по Барањето од Владата на Република Северна Македонија

23.04.2020

Одговор по Барањето од Министерството за здравство

29.04.2020

Одговор по даденото мислење од страна на Министерството за здравство од 23.04.2020

30.04.2020

Одговор од Министерството за здравство по однос на одговорот на мислењето од 29.04.2020


05.05.2020

(Не)одговорноста на институциите за најранливите граѓани во услови на криза  -  Реакција на граѓанските организации за ненавременото и несоодветното постапување на институциите при решавањето на проблемите на ранливите и маргинализирани заедници


 

 

Барање за унапредување на транспарентноста во прибирање и трошење на средствата од јавни давачки, донации и грантови наменети за справување со пандемијата на COVID-19


12.05.2020

Барање за унапредување на транспарентноста во прибирање и трошење на средствата од јавни давачки, донации и грантови наменети за справување со пандемијата на COVID-19, како и донесување на одлуки и спроведување на буџетски промени во време на вонредна состојба и за справување со пандемијата на COVID-19

13.05.2020

Известување по Барањето од Владата на Република Северна Македонија


22.05.2020

Барање за унапредување во планирањето и спроведувањето на трите пакети на економски мерки за надминување на економските последици од кризата предизвикана од COVID-19 – До Влада и до Министерство за финансии на РСМ

26.05.2020

Известување по Барањето од Владата на Република Северна Македонија

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар