Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Фискална транспарентност

 

2019

Анализа на нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година

Анализа на нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година

Приказ на реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2018 година

2018

Работата на ЕСЕ во областа на унапредувањето на фискалната транспарентност во РМ, мај 2018.pdf

Компаративна анализа на степенот на реактивна и проактивна транспарентност кај седум институции од јавниот и од здравствениот сектор за 2017 година.pdf

Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година.pdf

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година.pdf

2017

Дали и колку Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство за 2016-2018 допринесе за олеснување на пристапот до информации од јавен карактер и унапредување на нивото на Фискалната Транспарентност?.pdf

Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година.pdf

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година.pdf

Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година.pdf

2016

Оценка за степенот на проактивност и реактивност на јавните институции во РМ за 2015 година.pdf

Оценка за степенот на реактивност на јавните институции во РМ за 2015 година.pdf

Во 2015 година нема напредок во  нивото на транспарентност на јавните институции во РМ.pdf

Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?

2015

Водич за отворена влада - Наменски извештај.pdf

Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година.pdf

Отворање на владата - Водич за најдобри практики на транспарентност, отчетност и граѓанско учество во јавниот сектор.pdf

2014

Најзатворени институции за јавноста за 2013 година.pdf

Најнетранспарентна институција во РМ за 2013 година.pdf

Проактивно нетранспарентни институции во 2013 година.pdf