Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

2018

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Инфо График - Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки, програми и услуги за вработување?

Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки, програми и услуги за вработување?

Министерството за здравство со години наназад покрива само дел од потребниот износ за партиципација за породувањата извршени во јавните здравствени установи.pdf

 

Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на буџет и Имплементација на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година.pdf

 

Во изминатите пет години во Република Македонија се трошат средства за скрининг на карцином на грло на матка, а пак жените ретко ги добиваат услугите за бесплатен скрининг на карцином на грло на матка.pdf

 

Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година.pdf

Колку лицата кои живеат со ретки болести чувствуваат бенефит од спроведувањето на програмата за лекување на ретки болести и колку државата ги исполнува своите обврски кон овие лица?.pdf

 

Пристапот на ЕСЕ – Социјална отчетност.pdf

Збогум на информативниот мрак – Жената Ромка посегна по своите здравствени права.pdf

 

Како макроекономските политики и практики во Република Македонија го ограничуваат пристапот до здравствените услуги и негативно влијаат врз него.pdf

 

How macroeconomic policies and practices in the Republic of Macedonia limit and negatively impact the access to health care services.pdf

 

Еднаков пристап до правда

Пристапот на ЕСЕ - Параправна помош и поддршка.pdf

 

Параправната помош го скрши мразот помеѓу институциите и Ромската заедница.pdf

Преглед на набљудувани судски постапки за семејно насилство.pdf

Анализа на трошоците и придобивките за обезбедувањето на трите постојни модалитети за правна помош и услуги во Република Македонија.pdf

 

Фискална транспарентност

Работата на ЕСЕ во областа на унапредувањето на фискалната транспарентност во РМ, мај 2018.pdf

 

Компаративна анализа на степенот на реактивна и проактивна транспарентност кај седум институции од јавниот и од здравствениот сектор за 2017 година.pdf

 

Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година.pdf

 

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година.pdf

 

Останато

Budget monitoring and advocacy manual for harm reduction.pdf

Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети преку буџетот на Република Македонија.pdf