2012

 

Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

Проценка на состојбата по однос на сексуалното и репродуктивното здравје и права на населението во РМ.pdf

Република Македонија - Извештај во сенка на имплементацијата на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената - 2012.pdf

Republic of Macedonia - Shadow Report on CEDAW.pdf

Заштита на права на пациенти.pdf

Protection of patients' rights.pdf

Заштита на права на пациенти - со фокус на правата на Ромите.pdf

Protection of the patients rights - with focus on the rights of Roma as patients.pdf

Заштита на права на пациенти - со фокус на лицата корисници на дроги.pdf

Protection of the patients rights - with focus on drug users.pdf

Анализа од спроведен мониторинг на имплементација и буџет на Програмата за активна здравствена заштита  на мајки и деца за 2011.pdf

Наоди од спроведен мониторинг на имплементација и буџет за рана детекција на малигни заболувања.pdf

 

Еднаков пристап до правда

Годишен извештај за параправна помош за 2011-2012.pdf