Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Аларм 32 – Буџетот за здравство на РМ за 2016 година

Јавниот буџет за здравство на РМ за 2016 година не е прогресивен

Анализата на буџетот за здравство на РМ покажува дека во 016 година, како и во изминатите десет години, за здравство ќе се трошат во просек 16% од вкупниот буџет на државата. При распределбата на средствата по јавни сектори не е запазен принципот на буџетирање засновано на приоритети, туку распределбата е базирана на примена на однапред  развиена математичка формула за алокација. Оттука, ваквиот буџет не предвидува средства и активности кои реално ќе одговараат на потребите на граѓаните за здравствени услуги и здравствена заштита, туку едноставно здравјето на граѓаните зависи од целокупната буџетска политика на Владата на РМ (види графикон 1).

Аларм 32 – Буџетот  за здравство на РМ за 2016 година

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар