Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Во 2015 година нема напредок во нивото на транспарентност на јавните институции во РМ

  • Пет од дваесет мониторирани институции не објавиле ниту еден податок за своето програмско и финансиско/буџетско работење (Министерството за здравство на РМ, Институтот за јавно здравје на РМ, Здравствениот дом Скопје, Центарот за јавно здравје Кочани и Општината Шуто Оризари).
  • Тринаесет од дваесет мониторирани институции не објавиле ниту еден податок за своето финансиско/буџетско работење, меѓу кои: Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје, Здравствениот дом Скопје, Центарот за јавно здравје Скопје, Министерството за труд и социјална политика, Центарот за јавно здравје Кочани, Владата на РМ, Општината Шуто Оризари, Министерството за образование и наука, Министерството за култура, Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда.
  • Ниту една од дваесетте мониторирани институции во 2015 година не објавила:буџетски календар, предбуџетска изјава; поедноставна верзија на буџетот (граѓански буџет); предложени измени и дополнувања на буџетот и ревизорски извештај.
  • Министерството за финансии е единствената институција во 2015 година што објавила: предлог-буџет; усвоен буџет во отворен формат (xml) и усвоени измени и дополнувања на буџетот.
  • Фондот за здравствено осигурување е единствената институција во 2015 година што објавила полугодишен извештај за извршување на буџетот.– Општината Делчево, Општината Виница, Министерството за образование и наука и Министерството за надворешни работи објавиле само по еден од вкупно 16 мониторирани програмски и буџетски документи.

Во 2015 година нема напредок во  нивото на транспарентност на јавните институции во РМ

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар