Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на нивото на јавна достапност на информациите со кои располагаат 25 јавни институции во 2022 година – Годишна оценка на нивото на проактивна транспарентност за 2022 година

Оценка на нивото на јавна достапност на информациите со кои располагаат 25 јавни институции во 2022 година – Годишна оценка на нивото на проактивна транспарентност за 2022 година

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар