Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

European Union Human Rights & Democracy in the World Annual Report 2015

 Annual report on human rights and democracy in the world in 2015: thematic part

Direct Link to Full 301-Page Report – Published 20 September 2016

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/en/pdf

Извор: WUNRN – 16.11.2016

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар