Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Women's Economic Empowerment in the Changing World - Report of UN Secretary-General

Direct Link to Full 19-Page 2017 Report:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2017/3


Извор: WUNRN – 21.01.2017

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар