Квартален економски извештај со ревидирани макроекономски проекции за 2020 година

Квартален економски извештај со ревидирани макроекономски проекции за 2020 година

https://finance.gov.mk/files/u1269/Kvartalen%20ekonomski%20izvestaj_K4%202019.pdf

Министерство за финансии