Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

COVID-19 Could Push Millions into Slavery - Women

UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery – Website:

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx

COVID-19 COULD PUSH MILLIONS INTO SLAVERY - WOMEN

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26246&LangID=E

DIRECT LINK TO FULL 20-PAGE REPORT:

https://undocs.org/A/HRC/45/8

Извор: WUNRN – 01.11.2020

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар