Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Психолошко советувалиште за жртви на семејно насилство

Советувалиштето преставува прв специјализиран вид на советувалиште кое  нуди  директна психосоцијална поддршка и третман за сите жртви на семејно насилство кои се подготвени да го прекинат кругот на насилство и да го променат дотогашниот начин на живеење.

Тоа е специјализирана форма на помош од страна на професионалци кои ја водат жртвата низ процесот зајакнувајќи ја нејзината независност во донесувањето на вистински одлуки. Советувалиштето нуди повеќе видови на помош и тоа во домените на превенција, советување и кризна или посттрауматска интервенција.

Кој вид на психолошка помош и какви совети се нудат:

примарна психолошка помош,
итна интервенција за заштита од насилство,
психолошка помош и поддршка во услови на долготрајна изложеност на насилство    и 
кризна интервенција.

Корисници на психолошкото советувалиште се женитежртви на семејно насилство, но исто така и децата како секундарни жртви на насилство.

Процесот на помош и поддршка се остварува преку одржување редовни средби на индивидуално ниво или група и по нивно претходно закажување.

Советувалиштето работи секој работен ден (понеделник петок) во траење  од по три часа. 
Социјалниот  работник го врши првичниот прием и закажувањето. По првичниот прием и закажување на средбите, жртвите на семејно насилство  можат да реализираат средба со советувачот терапевт.

Психолошко советувалиште за семејно насилство ЕСЕ: 02 3117-866

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар