Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 • Приоритети

  Во периодот 2017-2020 година, Здружението ЕСЕ ќе работи на следниве приоритети:

  Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права.

  Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права.

  Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 1: Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на локални и национални граѓански организации за спроведување на методологиите за социјална отчетност и правно зајакнување, вклучително и на ромските организации, организациите кои работат во областа на здравството, организациите кои работат на родова еднаквост и вработување и организациите кои работат со различни маргинализирани групи. Преку ваквата работа граѓанските организации ќе бидат во можност да ги зајакнуваат и мобилизираат заедниците со кои работат во насока на зајакнато учество на граѓанските организации и на граѓаните во барањето отчетност од владините институции

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 2: Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на граѓанските организации кои обезбедуваат правни и параправни услуги во насока на развивање и воведување показатели за мерење на пристапот до правда, а посебно за мерење на трошоците за пристап до правда. Паралелно со работата на воведување систематски промени, ќе ги градиме капацитети на параправниците базирани во заедниците како неформални механизми за обезбедување правна помош за да се обезбеди пристап до правда за сиромашните, маргинализираните и ранливите групи во општеството.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 3: Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на подигање на јавната свест и информираноста на граѓаните преку обезбедување информативни и образовни содржини поврзани со фискалната транспарентност и потребата за буџетирање според приоритетите, што ќе придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓаните да го разберат и да го практикуваат нивното право на пристап до јавни информации, подобро разбирање за начинот на кој функционира јавниот систем, подобро разбирање на информациите кои ги обезбедуваат јавните институции, како и користење на таквите информации за да се бара отчетност од властите.

  ПОВЕЌЕ...

Концептот на мониторинг и анализа на буџети денес претставува еден од водечките методи во светот што го користат граѓанските организации, особено граѓанските организации во земјите во развој. Под мониторинг на буџети се подразбира следење на финансиското работење на одделни државни институции, додека, пак, под анализа на буџети се подразбира користење на различни методи и техники за пресметување и оценка на ефикасноста, ефективноста и успешноста во спроведување на буџетските постапки и политики, односно при планирањето, обезбедувањето и трошењето на јавните пари.

Овој концепт на граѓанските организации им овозможува да го следат спроведувањето на јавните политики (буџетот и другите стратешки документи), односно преку мониторинг и анализа на буџетите да обезбедат податоци (докази) што ќе се користат за нивно менување или пак за соодветна алокација на потребните ресурси.  Поконктретно, со мониторингот и со анализата на буџетите може да се утврдат последиците и/или целите што Владата сака да ги постигне со зголемување на јавните расходи; да се утврди планот на Владата за прибирање на средства во буџетот; да се добие претстава за конструкција на јавните буџети; да се утврди буџетскиот тренд или пак политиката на Владата во однос на ова прашање за одреден период; да се утврди како средствата од буџетот овозможуваат задоволување на потребите на одделни групи граѓани (жени, деца, лица со пречки во развојот итн.) и многу други состојби. За да се оствари сето ова, потребно е граѓанските организации да располагаат со релевантни и најнови информации.

Здружението ЕСЕ овој концепт го користи уште од 2008 година. Денес овој концепт преставува значајна компонента на нашето работење со цел:

 • унапредување на пристапот на припадниците на маргинализираните групи на граѓани (жени, жени жртви на семејно насилство, жени Ромки, Роми, жени од рурални средини, жени со неповолен општествено-економски статус итн.) до здравствените услуги и остварување на нивните права од областа на  здравствената и социјалната заштита;
 • застапување за креирање на државните буџети во насока на задоволување на потребите на маргинализираните групи на граѓани, ефикасно користење на расположливите средства и доследно спроведување на предвидените мерки и активности;
 • подобрување на транспарентноста и отчетноста на јавните институции;
 • поголема вклученост на граѓаните во буџетскиот процес и процесот на донесување на одлуки од значење за граѓаните и
 • јакнење на капацитетите на граѓанските организации за примена на овој концепт.

 

Сакате да дознаете повеќе...

Законска
регулатива

Централен буџет и буџет на
Министерство за здравство

Програми за превентивна
здравствена заштита

Слободен пристап до
информации од јавен
карактер

 
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар