Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 • Приоритети

  Во периодот 2017-2020 година, Здружението ЕСЕ ќе работи на следниве приоритети:

  Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права.

  Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права.

  Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 1: Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на локални и национални граѓански организации за спроведување на методологиите за социјална отчетност и правно зајакнување, вклучително и на ромските организации, организациите кои работат во областа на здравството, организациите кои работат на родова еднаквост и вработување и организациите кои работат со различни маргинализирани групи. Преку ваквата работа граѓанските организации ќе бидат во можност да ги зајакнуваат и мобилизираат заедниците со кои работат во насока на зајакнато учество на граѓанските организации и на граѓаните во барањето отчетност од владините институции

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 2: Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на граѓанските организации кои обезбедуваат правни и параправни услуги во насока на развивање и воведување показатели за мерење на пристапот до правда, а посебно за мерење на трошоците за пристап до правда. Паралелно со работата на воведување систематски промени, ќе ги градиме капацитети на параправниците базирани во заедниците како неформални механизми за обезбедување правна помош за да се обезбеди пристап до правда за сиромашните, маргинализираните и ранливите групи во општеството.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 3: Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на подигање на јавната свест и информираноста на граѓаните преку обезбедување информативни и образовни содржини поврзани со фискалната транспарентност и потребата за буџетирање според приоритетите, што ќе придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓаните да го разберат и да го практикуваат нивното право на пристап до јавни информации, подобро разбирање за начинот на кој функционира јавниот систем, подобро разбирање на информациите кои ги обезбедуваат јавните институции, како и користење на таквите информации за да се бара отчетност од властите.

  ПОВЕЌЕ...

 

Зајакнувањето и практикувањето на човековите права, особено женските човекови права,  е важно за постигнување на отворено, одговорно и демократско општество.  Определбата да се работи во насока на унапредување на човековите  права  подразбира  континуиран процес на следење на состојбите во однос на  нивното спроведување на национално ниво.

Процесот на следење на спроведувањето на човековите права подразбира сеопфатна и комплексна проценка на степенот на нивно спроведување на национално ниво соодветно на меѓународно прифатените стандарди, вклучувајќи и проценка на усогласеноста на домашното законодавство и постојните политики од една страна, како и утврдување на фактичката состојба, од друга страна.  Дополнителен сегмент од следењето на состојбите во однос на степенот на спроведување на човековите права претставува и документирање на случаите на непочитување и нивно прекршување.

Концептот на следење на степенот на спроведување на човековите права претставува значаен дел во  работењето на ЕСЕ. Имено, овој концепт здружение ЕСЕ го применува  на повеќе полиња од интерес и тоа: женските човекови права; женското здравје со особен фокус на сексуалното и репродуктивното здравје; правата на пациентите  и здравјето на Ромите.

Преку воспоставените механизми за следење на човековите права со инструментот на подготовка на „извештаи во сенка“ служиме како коректив на неправилната дисперзија на човековите права, особено правата на жените. Како резултат на следењето на меѓународните документи и нивната имплементација на национално ниво, досега ги подготвивме следниве извештаи во сенка: извештај кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жената (CEDAW, 2005, 2013 и извештајот Follow up во 2015 год.), кон Меѓународната повелба за економски, социјални и културни  права  (ICESCR, 2007 и 2016 год.), Меѓународната повелба за граѓански и политички права  (ICCPR, 2007), кон Конвенцијата  против тортура (CAT, 2008 год.), како и поднесок во рамки на Универзалниот периодичен преглед до Советот за човекови права при ОН (2013 год.)

Обезбедувајќи  им помош и поддршка на ранливите категории жени преку Центарот за правна помош, Психолошкото советувалиште и Здравствениот информативен центар вршиме документирање на случаите на непочитување и прекршување на правата на жените на полето на семејно насилство и спроведување на здравствените права. 

 • унапредување и поттикнување на ефективното почитување на човековите права на различни маргинализирани групи граѓани (жени, жртви на семејно насилство, жени Ромки, жени од рурални средини, жени со неповолен општествено‑економски статус, Роми и др.);
 • утврдување на сферите на загриженост и препораки со цел менување и унапредување на домашното законодавството, политиките  и воопшто состојбите на полињата од интерес на национално  ниво;
 • зголемување на степенот на отчетност и одговорност на државата во однос на почитување и спроведување на меѓународно прифатените обврски за правата на човекот;
 • унапредување на соработката и партнерството меѓу граѓанските организации  во однос на преземање на заеднички иницијативи на национално и на локално ниво во насока на почитување и спроведување на човековите права.

 

Сакате да дознаете повеќе...

Меѓународни документи и механизми
за заштита на човековите права

Регионални документи и механизми
за заштита на човековите права

Извештаи во сенка
подготвени од ЕСЕ

 

 
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар