Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 • Приоритети

  Во периодот 2017-2020 година, Здружението ЕСЕ ќе работи на следниве приоритети:

  Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права.

  Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права.

  Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 1: Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на локални и национални граѓански организации за спроведување на методологиите за социјална отчетност и правно зајакнување, вклучително и на ромските организации, организациите кои работат во областа на здравството, организациите кои работат на родова еднаквост и вработување и организациите кои работат со различни маргинализирани групи. Преку ваквата работа граѓанските организации ќе бидат во можност да ги зајакнуваат и мобилизираат заедниците со кои работат во насока на зајакнато учество на граѓанските организации и на граѓаните во барањето отчетност од владините институции

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 2: Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на граѓанските организации кои обезбедуваат правни и параправни услуги во насока на развивање и воведување показатели за мерење на пристапот до правда, а посебно за мерење на трошоците за пристап до правда. Паралелно со работата на воведување систематски промени, ќе ги градиме капацитети на параправниците базирани во заедниците како неформални механизми за обезбедување правна помош за да се обезбеди пристап до правда за сиромашните, маргинализираните и ранливите групи во општеството.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 3: Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на подигање на јавната свест и информираноста на граѓаните преку обезбедување информативни и образовни содржини поврзани со фискалната транспарентност и потребата за буџетирање според приоритетите, што ќе придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓаните да го разберат и да го практикуваат нивното право на пристап до јавни информации, подобро разбирање за начинот на кој функционира јавниот систем, подобро разбирање на информациите кои ги обезбедуваат јавните институции, како и користење на таквите информации за да се бара отчетност од властите.

  ПОВЕЌЕ...

 

Општата определба на ЕСЕ е работа на полето на женските човекови права како дел од општите човекови права. Неодминлив дел од работата на ова поле претставуваат активностите за поттикнување на жените да ги остварат своите права, односно обезбедување информации и помош на жените на кои оваа помош им е неопходна.

Поаѓајќи од нашата определба за унапредување на положбата на жената во правниот и во здравствениот систем, уште од 2002 година ЕСЕ започна да го применува концептот на обезбедување директна помош и поддршка преку отворање и функционирање на Центарот за правна помош и Психолошкото советувалиште наменети за жените жртви на семејно насилство и Здравствениот информативен центар  на жените без оглед на нивната возраст, финансиска состојба и етничка припадност.

Преку обезбедување правна, психолошка и здравствена помош и информации на ранливите категории жени придонесуваме кон:

 • овозможување на соодветна и навремена правна заштита на жените жртви на семејно насилство;
 • запознавање со можностите за заштита од семејно насилство;
 • овозможување психолошка помош и совети, вклучувајќи и: примарна психолошка помош, итна интервенција за заштита од насилство, психолошка помош и поддршка во услови на долготрајна изложеност на насилство и кризна интервенција за жените жртви на семејно насилство;
 • овозможување бесплатна, квалитетна и доверлива здравствена информација и поддршка за проблемите поврзани со здравјето на жените, како што се: менопауза, остеопороза, контрацепција, сексуално преносливи инфекции, совети за млади и други теми од областа на репродуктивното здравје;
 • зголемување на информираноста на жените за остварување на нивните права од областа на здравството и здравствената заштита;
 • обезбедување бесплатни здравствени услуги, какви што се: брзи тестови за одредување на шеќер, холестерол и триглицериди во крвта и мерење на крвниот притисок.

 

Центар за
правна помош

Психолошко советувалиште за
жртви на семејно насилство

Здравствен
информативен центар

 
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар