Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Фокус група за проценка на потребите на Ромите во пристапот до примарна здравствена заштита

Здружение ЕСЕ во соработка со партнерската ромска организација НВО КХАМ од Делчево на 20 септември 2022 година спроведоа дискусија во фокус група за проценка на потребите на ромското население од Делчево во однос на пристапот до примарна здравствена заштита. На фокус групата Ромите ги образложија проблемите со кои се соочуваат во однос на пристапот до здравствена заштита, како и нивните потреби со цел унапредување на здравствената заштита во општината во  која што живеат. Наодите од фокус групата ќе бидат искористени за подготовка на анализа, како и конкретни барања за унапредување на пристапот на Ромите до примарна здравствена заштита. На фокус групата учествуваа 14 лица, а истата беше спроведена во просториите на НВО КХАМ Делчево.

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

Повеќе...

Обука за бизнис и мотивација за самовработување на жени кои претрпеле семејно насилство

Како дел од редовните напори на ЕСЕ за поддршка на жените кои претрпеле семејно насилство во насока на економско осамостојување и одржливост, на 20 и 21 септември во Public Room во соработка со Јован Сталевски, ЦЕФЕ Македонија за корисничките на Центарот за правна помош во ЕСЕ беше спроведена обука за бизнис и мотивација за основање на сопствен бизнис и самоангажирање. Оваа обука е дел од серијата обуки кои овие жени ќе ги добијат во текот на Октомври 2022 година.

Повеќе...

Обука за спроведување на истражување за проценка проценка на потребите на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до примарна здравствена заштита

Здружение ЕСЕ на 12 септември организираше и спроведе обука за спроведување на истражување за проценка проценка на потребите на Ромските и руралните заедници во однос на пристапот до примарна здравствена заштита. Обуката беше спроведена од страна на персоналот на ЕСЕ. На учесниците првин им беше презентиран системот на Примарна здравствена заштита во Република Северна Македонија. Потоа им беа презентирани целите и методите на истражувањето при што беше презентирано на кој начин се развиенни целите и методите, поврзани со постоечкиот систем и регулативата за Примарната здравствена заштита.  Потоа на учесниците детално им беше презентиран анкетниот прашалник за претставниците од ромските и руралните заедници кои ќе го спроведат на терен. На крајот од обуката се разви отворена дискусија на која учесниците имаа можност да дадат свои мислења и предлози по однос на истражувањето и прашалникот. На обуката учествуваа 25 учесници, активисти во заедницата и претставници од локални граѓански организации од Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Делчево, Пехчево, Виница и Свети Николе.

Активноста е финансиски поддржана од Европската Унија.

Повеќе...

Обука за спроведување на истражување за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на Ромите и руралното население

Здружение ЕСЕ на 07 септември организираше и спроведе обука за спроведување на истражување за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на Ромите и руралното население. Обуката беше спроведена од страна на меѓународните консултанти од Универзитетот во Севилја, Шпанија. На обуката на учесниците првично им беше презентирана дефиниција на пристапот базиран на права за унапредување на менталното здравје, како и целите на истражувањето кои се базираат на овој пристап.  Потоа учесниците беа запознаени со методите и начинот на обработка на податоците од претходно спроведените фокус групи за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје, како и со првичните наоди од фокус групите. Учесниците се запознаа и со специфичните цели на истражувањето, како и со начинот на кој истите се утврдени. Учесниците беа запознаени со процесот на развој на истражувањето. Потоа на учесниците длабинско им беше презентирано севкупното истражување презентирање на истртажувањето. Учесниците беа запознаени и со пристапот и користење на алатката Photo Voice, која исто така ќе се спроведе во рамки на ова истражување. На крај на учесниците им беа претставени и прашалници според кои ќе се спроведува истражувањето и тоа три вида на прашалници: прашалник за анкетирање на лица на раководни позиции од јавни установи, прашалник за анкетирање на лица кои даваат услуги во рамки на јавни установи и прашалник за заедниците, односно лица од ромските и руралните заедници. На крајот од обуката имаше отворена дискусија во која учесниците имаа можност да ги искажат своите мислења за прашалниците и да дадат предлози за нивно унапредување. На обуката учествуваа 25 учесници, активисти во заедницата и претставници од локални граѓански организации од Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Делчево, Пехчево, Виница и Свети Николе.

Активноста е финансиски поддржана од Европската Унија.

Повеќе...

Повик за ангажман на компанија - За спроведување на истражување за пристапот до примарна здравствена заштита за Ромите и руралното население во Република Северна Македонија

Здружението ЕСЕ е граѓанска организација која работи на подобрување на спроведувањето на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги во Р. Северна Македонија.

Основана во 1994 година, ЕСЕ е активна и на локално и на национално ниво, како и во платформите на граѓански организации од Централна и Југоисточна Европа.

Во рамки на годишната Програма за работа на Здружение ЕСЕ за 2022 година, која е кофинансирана од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, спроведуваме активности за унапредување на пристапот до примарна здравствена заштита за Ромите и лицата кои што живеат во рурални средини во Р. Северна Македонија. Активностите ќе се спроведуваат во периодот од септември до декември 2022 година.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар