Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

Собранието итно да ги започне постапките за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и нов Народен правобранител

Мрежата за заштита од дискриминација бара од Собранието итно да ги започне постапките за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и избор на нов Народен Правобранител.

Законот за спречување и заштита од дискриминација стапи на сила со објавувањето во Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 258/2020 на 30.10.2020. Согласно член 45, став 1 од овој Закон, јавниот оглас за избор на членови на Комисијата, Собранието на Република Северна Македонија ќе го објави во рок од 15 дена од влегувањето во сила на овој Закон. Согласно датумот на стапување во сила на Законот, вака предвидениот законски рок истече на 14.11.2020, а Собранието на Република Северна Македонија сѐ уште нема објавено јавен оглас за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

Вториот мандат на актуелниот Народен правобранител Иџет Мемети истекува на 24.12.2020. Согласно член 5, став 4 од Законот за Народен правобранител, Собранието има законска обврска да ја започне постапката за избор на Народниот правобранител и неговите заменици три месеци  пред истекот на нивниот мандат. Согласно датумот на истек на мандатот на актуелниот Народен правобранител, Собранието требало да ја започне постапката за избор на нов Народен правобранител и негови заменици најдоцна до 24.9.2020, а Собранието сѐ уште нема објавено јавен оглас за избор на нов Народен правобранител.

Повеќе...

Реакција на изјавите од вчерашната прес конференција на министерот за здравство и претседателот на Комисијата за заразни болести

На вчерашната прес конференција на министерот за здравство, Венко Филипче и претседателот на Комисијата за заразни болести, Жарко Караџовски беше изјавено дека прашањето за јавно приватно партнерство со приватните здравствени установи за поддршка на јавниот здравствен сектор при справување со пандемијата е прашање на „политика и бизнис“.

Потенцираме дека јавното здравје е основно човеково право и не смее да се толкува како прашање кое зависи од политички и бизнис одлуки, особено во услови на пандемијата со КОВИД-19.

Приватните здравствени установи имаат една примарна цел, а тоа е постигнување висок профит при обезбедувањето на здравствените услуги за повисоки цени. Додека пак, целта на јавниот здравствен систем треба да биде подобрување на општото здравје на граѓаните за пониска цена и со повисок квалитет.

Повеќе...

Јавен настан „Како до подобро здравје за жените, мајките и децата во Република Северна Македонија?“

Здружение ЕСЕ на 07 октомври 2020 година одржа онлајн јавен настан насловен „Како до подобро здравје за жените, мајките и децата во Република Северна Македонија?“.  На јавниот настан беше презентирана „Анализата на состојбите во однос на перинаталната и доенечката смртност во Република Северна Македонија во периодот од 2011 до 2017 година“, која Здружение ЕСЕ ја подготви во соработка со работна група на експерти. Анализата има за цел да ги утврди можните причини и состојби кои доведоа до пораст на доенечката смртност во Република Северна Македонија во периодот од 2011 до 2017 година. Утврдувањето на овие состојби е од клучно значење, со цел државата да може да преземе соодветни мерки и активности за да се спречи можен иден пораст на доенечката смртност. Имено подготвената анализа овозможи Здружение ЕСЕ во соработка со експертската работна група да подготви „Акционен предлог-план за унапредување на здравјето и здравствената заштита на жените, мајките и децата со цел намалување на перинаталната и доенечката смртност во Република Северна Македонија за периодот 2020 – 2030 година“, кој исто така беше презентиран на јавниот настан.По дополнителни консултации со сите релевантни фактори Акциониот предлог-план ќе биде дополнет и потоа заедно со анализата ќе биде доставен до Министертсвото за здравство, Фондот за здравствено осигурување и останати надлежни институции со цел вклучување на предложените мерки и активности во релевантните здравствени политики. На јавниот настан свои излагања и презентации имаа: Јасминка Фришчиќ од Здружение ЕСЕ, Борјан Павловски од Здружение ЕСЕ, Д-р Весна Блажевска-Сиљановска матичен гинеколог и претставничка на Здружението на приватни гинеколози – акушери,  Д-р Елизабета Петковска специјалист педијатар-неонатолог од ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство и  Д-р сци. Наталија Дечовски од ЈЗУ Здравствен дом – Штип. По презентациите се разви дискусија во која одреден дел од учесниците дадоа свои предлози за натамошно дополнување на акциониот план. На јавниот настан учествуваа 27 учесници, претставници од државните институции, претставници од јавни здравствени установи, здравствени работници и претставници од граѓанскиот сектор.

 Програмата за работа на ЕСЕ за 2020 година е кофинансирана од Европската Унија и ФООМ.

Содржината на овој документ е целосна одговорност на Здружение ЕСЕ и во ниту еден случај не ги одразува ставовите на Европската Унија и  ФООМ      

 

Одржана е-конференција „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“

На 30 септември се одржа е-конференцијата „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“ на која учествуваа претставници од институциите како и од граѓанското општество и претставници на ОВП.

Република Северна Македонија е дел од глобалната инцијатива Отворено владино партнерство, меѓународна платформа преку која соработуваат институциите и граѓанското општество со дел да се обезбеди транспарентност и отчетност на властите пред граѓаните. Согласно прифатените обврски, Северна Македонија има усвоено четири Акциски планови (2012, 2014, 2016 и 2018), а во наредните шест месеци земјата ќе работи и на петтиот Акциски план 2021 – 2023, процес во кој се очекува да се вклучени сите засегнати страни.

Конференцијата ја отвори Министерот за информатичко општество и администрација, ЈЕТОН ШАЌИРИ кој истакна дека во изминатите неколку години Република Северна Македонија постигна напредок во областите кои придонесуваат кон остварување на основните принципи на Отвореното владино партнерство. Преземени беа голем број активности за градење на партнерски однос со граѓаните и компаниите во обликување на националните политики и креирање на националното законодавство, стратегии и инцијативи. Ваквиот пристап според Министерот секогаш придонесува за постигнување на добри резултати и поквалитетно законодавство, а висок приоритет останува подобрување на сите механизми кои ја гарантираат вклученоста и партнерскиот однос помеѓу институциите и граѓанскиот сектор како основа за градење на демократско општество.

Повеќе...

Извештај од набљудување на работата на народниот правобранител со фокус на спречувањето и заштитата од дискриминација: (2010-2019)

Целта на овој Извештај е да го процени испол­нувањето на уставните и на законските надлеж­ности на Народниот правобранител во полето за промоцијата на еднаквоста и на недискриминацијата во општеството, како и постапувањето по прет­ставки за заштита од дискриминација во еден по­долг временски период, односно од 2010 до 2019 година. Тој треба да биде корисна алатка при пла­нирање и при преземање на активности за застапу­вање, насочени кон унапредување на законската рамка за спречување и заштита од дискримина­ција, како и надминување на недостатоците при нејзиното спроведување во практиката.

Земајќи ја предвид огромната одговорност на оваа институција, Извештајот од набљудување­то на работата на Народниот правобранител со фокус на спречувањето и заштитата од дискри­минација (за периодот 2010 – 2019 година) треба да придонесе кон унапредување на ефи­касноста и делотворноста на работата на Народ­ниот правобранител, особено во спречувањето и заштитата од дискриминација во Република Северна Македонија.

Документот се заснова врз преглед на различен тип на податоци за испол­нување на законскиот мандат на ова тело во уна­предувањето на недискриминацијата во земјата и особено – на поединечните проблеми на ран­ливите групи граѓани (ЛГБТИ, лица кои живеат со попреченост, луѓе кои користат дроги, лица кои живеат со ХИВ, жени, сексуални работници/чки, Роми, сиромашни луѓе итн.) кои се жртви на дис­криминација од страна на различни надлежни државни органи, јавни установи и служби.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар