Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

OGP joined the North Macedonian multi-stakeholder forum to discuss their fifth OGP action plan

"Earlier today, OGP joined the North Macedonian multi-stakeholder forum to discuss their fifth OGP action plan, which has commitments by the Executive, Legislative and Judicial branches. The first of its kind in the region and an important step towards an #OpenState". (OGP tweet)

Повеќе...

Национална конференција - Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување

На ден 28.09.2021 година Здружение ЕСЕ организираше Национална конференција во рамки на работата на Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакција на ромската заедница во кризни состојби преку партиципативно и проактивно дејствување.

На конференцијата воведни обраќања дадоа Јасминка Фришчиќ, Извршна директорка на ЕСЕ и Д-р Џихан Тавила од канцеларијата на Светската здравствена организација во Северна Македонија.

„Во спроведување на оваа инцијатива покрај тимот на ЕСЕ, учествуваа и 39  претставници на граѓанските организации и членови на заедницата, 49 членови на Советите на заедницата, а минимум 2.500 Ромски домаќинства земаа активно учество во утврдување на потребите на своите заедници. Заедно со претставниците на ромските граѓански организации, Ромската заедница и претставниците на институциите на локално ниво во општините Прилеп, Шуто Оризари, Ѓорче Петров и Карпош, во населбите во кои живеат Ромите, работевме на популаризирање и промовирање на идејата за подготовка, навремен одговор и справување со различни видови на кризи од страна на самата заедница, како и на утврдување на можни бариери со кои се соочува оваа заедница, а кои можат да оневозможат или пролонгираат процесот на подготовка, навремен одговор и справување со различни видови на кризи“, истакна Јасминка Фришчиќ, извршна директорка на ЕСЕ, при тоа потенцирајќи го значењето на активното вклучување на ромската заедница во иницијативата, како и потребата од јакнење на соработката меѓу различните чинители на локално ниво.

Повеќе...

Поврзување на националните и локалните политики за унапредување на правата на Ромите и политиките за управување со кризи

На 15 септември во хотел Мериот се одржа стратешката работилница во рамки на проектот за зголемување на отпорноста на Ромската заедница за кризи и кризни состојби. На работилницата присуствуваа 18 учесници, претставници на Ромските партнерски организации и членови на Советите на заедницата во општина Шуто оризари, Ѓорче петров, Карпош и Прилеп. Стратешката работилница на ЗООМ ја следеа 16 учесници.

На работилницата се дискутираше за вклучување на приоритетите и потребите на Ромските заедници во политиките за Ромски прашања и кризни состојби, со цел намалување на ранливоста и поголема подготвеност на локалните Ромски заедници за справување со криза и кризни состојби. Во таа смисла на оваа работилница најпрвин беа презентирани идентификуваните проблеми во ромските заедници, а потоа беше презентирана првичната анализа на содржината на политиките за Роми и политиките за управување со кризи. 

По ова следеше дискусија за секоја одделна општина и начинот на кој националните и особено локалните политики можат да содржат мерки и активности кои ќе значат надминување на утврдените проблеми и со тоа зголемување на отпорноста на ромската заедница.

Повеќе...

Повик за ангажирање на новинар/маркетинг агенција за осмислување и спроведување на план за подигање на јавната свест за природата на семејното насислтво и законските можности за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство

Оваа активност е дел од проектот “Enhance Access to Justice for Women who Suffered Domestic Violence”, кој го спроведува Здружение ЕСЕ со финансиска поддршка од фондацијата Квина Тил Квина. Основна цел на проектот е зајакнување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство.   Предвидената активност е дел од првата специфична цел на проектот, „Превенирање на семејното насилство за време на КОВИД-19 кризата, преку кампања за подигање на свесноста и обука за практичари“.

Објаснување:

И покрај тоа што семејното насилство е законски регулирано во државата од 2004 година, жените сеуште се недоволно информирани за природата на семејното насилство и процедурите за пријавување и заштита пред надлежните институции, како што се Центрите за социјална работа и полицијата.

Здравствената криза предизвикана од КОВИД 19 придонесе за зголемување на ризикот и ескалација на семејното насилство, со што уште повеќе се нагласи потребата за поголемо информирање на населението/жените за тоа како да го препознаат семејното насилство и каде да се обратат за помош и поддршка. Истовремено, државата не презеде посебни превентивни мерки за подигање на свесноста во однос на овој сериозен општествен проблем, што дополнително ги ограничи можностите за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство за време на пандемијата. Дотолку повеќе што со ратификувањето на Конвенцијата на Совет на Европа за превенција и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, нашата држава презеде обврска за интензивирање на превентивните активности и спроведување на национални кампањи за подигање на свеста за родово заснованото насилство и можностите за заштита на жртвите.

Повеќе...

Повик за вклучување на млади правници и студенти по право во програма за јакнење на капацитети за мониторирање, анализирање и решавање на правните проблеми на жените кои претрпеле семејно насилство

Здружението ЕСЕ е граѓанска организација која работи на подобрување на имплементацијата на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги во Р. Северна Македонија.

Основана во 1994 година, ЕСЕ е активна и на локално и на национално ниво, како и во платформите на граѓански организации од Централна и Југоисточна Европа.

Иако е законски регулирано од 2004 година, семејното насилство претставува сериозен општествен проблем кој значително го отежнува пристапот до правда за жените и можноста да ги уживаат законски гарантираните слободи и права. Недостатокот на политичка волја и неалоцирањето на доволно буџетски средства од страна на државата, придонесоа за континуиран тренд на висока застапеност на семејното насилство и ненадминување на постоечките системски недостатоци во период  од 17 години: неспроведување на законските одредби за заштита; ниско ниво на координација помеѓу институциите; недостаток на системска едукација на стручните лица; непостоењето на соодветен систем за собирање на податоци

Оваа активност е дел од проектот “Enhance Access to Justice for Women who Suffered Domestic Violence”, кој го спроведува Здружение ЕСЕ со финансиска поддршка од фондацијата Квина Тил Квина. Основна цел на проектот е зајакнување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство.   Предвидената активност е дел од втората специфична цел на проектот, „Зголемување на пристапот до информации и правна заштита за жени кои претрпеле семејно насилство, преку обезбедување на директна поддршка за решавање на правните проблеми и јакнење на капацитетите на млади практичари вклучени во системот на заштита“.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар