Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Повик за развивање на материјали и спроведување на обука за контекстот, политиките и мерките за вработување во Република Македонија за проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БАРАТЕЛОТ И ПРОЕКТОТ

Здружението  за  еманципација,  солидарност  и  еднаквост  на  жените  (ЕСЕ)  од Скопје  бара  заинтересирани експерти  за  развивање  на  материјали  и спроведување на обука за контекст, политики и мерки за вработување во Република Македонија за потребите на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” (Grant Contract Ref. No. EuropeAid/151569/ACT/MK).

Крајни корисници на обуката се претставници на 30 претставници на локални граѓански организации од Република Македонија.

Мисија на Здружението ЕСЕ и опис на дејноста:

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ го развива и го помага женското и граѓанското лидерство за развој и спроведување на човековите права и социјалната правда во нашето општество.

Повеќе...

Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” – Дебар и Гостивар

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 12 јули 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија две организации од Дебар и Гостивар. Со посетите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени организациите Радика од Дебар и Етика од Гостивар.

Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” – Тетово и Теарце

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 10 јули 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија две организации од Тетово и Теарце. Со посетите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени Женски Форум од Тетово и ЦЕД од Теарце.

 

 

 

Учество на претставници на Здружение ЕСЕ на Јавна расправа во Собранието на Р. Македонија на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на Собранието на Република Македонија и Комисијата за труд и социјална политика на Собранието на Република Макед

Јавната расправа се одржа на тема: Предлог на Закон за изменување на Законот за работните односи.  Предлогот кој е поднесен од страна на две пратенички од Собранието се однесува на продолжување на платено отсуство за време на бременост, раѓање и родителство од сегашните 9 месеци на период во траење од 18 месеци.

На јавната расправа претставниците на Здружение ЕСЕ во излагањето посочија дека  продолжувањето на платеното отсуство ќе има негативно влијание врз еднаквото учество на жените на пазарот на трудот, а воедно поради дополнителното оптоварување на буџетот на Р. Македонија ова решение не е одржливо на долг рок. Притоа од страна на претставниците на Здружение ЕСЕ беа образложени препораките од Светската Здравствена Организација (СЗО) по однос на ова прашање.

Повеќе...

Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” – Струмица и Штип

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 12 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија две организации од Струмица и Штип. Со посетите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени ОЖ Струмица и НВО ЕХО од Штип.

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар