Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

PHOTOVOICE – Моќна алатка во рацете на локалните заедници

Имајќи предвид историјатот, предностите и целта на оваа алатка, односно да им овозможи на луѓето да ги регистрираат и искажуваат силните страни и проблемите во заедницата во која живеат, да поттикне критичка дебата и знаење за важните прашања преку групни дискусии за фотографии и да помогне да се стигне до креаторите на политики и да охрабри носење одлуки во корист на заедницата, во рамки на проектот за градење на отпорноста на Ромската заедница кон кризите и кризните состојби Мирко Трајановски, соработник на ЕСЕ за ова прашање одржи обуки за претставниците на Ромските партнерски организации. Обуките се одржаа на 30 јуни за организациите кои работат во Ромските заедници во скопските општини и на 1 јули за организацијата која работи со Ромската заедница во Прилеп. Покрај запознавањето и целта на оваа техника, учесниците на обуката беа запознати со низа практични совети при користење на оваа алатка и  направија повеќе обиди за нејзино користење.

Повеќе...

Обука за спроведување на истражување во ромските заедници за отпорност на заедницата кон кризи и кризни состојби

Во рамки на проектот за унапредување на отпорноста на Ромската заедница кон кризи и кризни состојби на ден 29 јуни одржавме инструктажа за членовите на партнерските организации кои ќе го спроведуваат истражувањето во заедницата. Истражувањето има за цел да собере информации кои се потребни и релевантни за подготовка на локални планови за отпорност на заедницата кон кризи и кризни состојби. Тоа ќе се спроведува во текот на неколку недели во месец јули. Најмалку 1.400 Ромски домаќинства во неколку општини во кои живеат Ромите во нашата земја ќе бидат анкетирани со ова истражување. Истражувањето се спроведува со помош на ТИМ Институт.

Повеќе...

Обука за отпорност на заедницата за кризни состојби и одговор на кризни состојби

На 21,22 и 23 јуни спроведовме обука за претставниците на партнерските Ромски организации и членови на Советите во заедницата (претставници на различни институции, верската и бизнис заедницата и сите заинтересирани групи на граѓани ) со кои во неколку општини во кои живеат Ромите во нашата земја работиме на подигнување на свесноста за потребата од вклучување на граѓаните во одговорот на кризите и кризните состојби преку зголемување на отпорност на заедницата. На оваа обука Далибор Тасевски, доктор по медицина и експерт за одговор на кризи и кризни состојби ги запозна учесниците со различните видови на кризи и кризи состојби, вклучувајќи ја и пандемијата предизвикана од КОВИД-19, пристапот на градење на отпорност на заедницата и разликата на овој од традиционалниот пристап на одговор кон кризи и кризни состојби.  По воведот во овој пристап учесниците  имаа можност да се запознаат со сите фази од процесот на подготовка на планови за зголемување на отпорноста на заедницата, како што се  идентификување на ресурсите и потребите на заедницата, партнерства, соработка и вклучување на остнатите релевантни акери во овој процес, идентификување и одбирање на приоритети и подготвка на работни планови, спроведување на стратегијата за отпорност на заедницата и континуирана проценка на напредокот.

Повеќе...

Gender Justice During and Beyond the COVID-19 Crisis: Institutional Responses to Gender-based Violence and the Role of Legal Empowerment Groups

By: Legal Empowerment Network, THEMIS - Gender, Justice and Human Rights, Association for the Emancipation, Solidarity and Equality of Women (ESE), Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST), FIDA Uganda

The measures taken to contain the COVID-19 pandemic led to a surge in gender-based violence around the world. As governments moved to limit, suspend, or digitize vital victim support services, civil society organizations – and in particular grassroots legal empowerment groups- found new ways of helping women to seek safety and justice.

This report examines institutional and civil society responses to gender-based violence (GBV) during the pandemic, in particular domestic violence (DV)and intimate partner violence (IPV). It investigates the role of legal empowerment groups in filling justice gaps, reducing violence, improving service provision, and demanding accountability.

Повеќе...

Е-работилница „Управување темелено на интересите и потребите на граѓаните“

На 4 јуни се одржа е-работилница „Управување темелено на интересите и потребите на граѓаните“на која учествуваа претставници од институциите, граѓанското општество и претставници на Секретаријатот за Отворено владино партнерство (ОВП).

Република Северна Македонија е дел од глобалната инцијатива Отворено владино партнерство, меѓународна платформа преку која соработуваат институциите и граѓанското општество со дел да се обезбеди транспарентност и отчетност на властите пред граѓаните. Согласно прифатените обврски, Северна Македонија има усвоено четири Акциски планови (2012, 2014, 2016 и 2018) и постојано работи на подобрување на ефикасноста и ефективноста на јавните институции, зголемување на транспарентноста и пристапот до информации, унапредување на квалитетот на јавните услуги за граѓаните и деловните субјекти.

Во моментот активно се работи на финализирање на петтиот ОВП Акциски план 2021-2023 во рамки на приоритетните области: Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност; Спречување на корупција и промовирање на добро владеење; Испорака на јавни услуги и Пристап до правда.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар