Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Повик за ангажман на експерти/Конзорциум/Компанија

За спроведување на петдневна обука за изработка на накит, дизајн и изработка на облека и основање, водење и унапредување на бизнис наменет за жени кои претрпеле семејно насилство

Здружението ЕСЕ е граѓанска организација која работи на подобрување на спроведувањето на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги во Р. Северна Македонија.

Основана во 1994 година, ЕСЕ во континуитет обезбедува правна помош, бесплатно судско застапување и психолошка помош и поддршка за жените кои претрпеле насилство.

Здружение ЕСЕ од 2002 година обезбедува бесплатна правна помош и психолошка поддршка за жените што претрпеле семејно насилство, односно за 150-200 жени на годишно ниво, со цел надминување на проблемот со насилството и решавање на поврзаните правни проблеми, како што се разводот на брак, старателството, издршката за децата, делбата на имот и др. Најголемиот дел од корисничките се наоѓаат во неповолна економска состојба, односно се невработени или имаат ниски приходи кои се недоволни за надоместување на трошоците за живот за нив и нивните деца. Оттука, паралелно со правното зајакнување на жените, Здружение ЕСЕ презема чекори за економско јакнење и финансиска независност на жените што претрпеле семејно насилство.

Со поддршка обезбедена од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија број EuropeAid/171328/DD/FPA/MK, ЕСЕ објавува повик за ангажирање на експерти/конзорциум/компанија во времетраење од пет дена за спроведување на следните активности:

 1. Подготовка на програма и материјали за обука на 5 жени за изработка на накит.
 2. Спроведување на обука на 5 жени за изработка на накит.
 3. Подготовка на програма и материјали за обука на 5 жени за дизајн и изработка на облека.
 4. Спроведување на обука на 5 жени за за дизајн и изработка на облека.
 5. Подготовка на програма и материјали за обука на 10 жени за основање, водење и унапредување на сопствен бизнис.

Напомена:

- Обуката треба да се одржи со физичко присуство на локација која ЕСЕ ќе ја избере како најповолна за организирање на ваков настан, и истата треба да се реализира во периодот од 23 септември до 05 октомври.

- Под еден ден се подразбира програма и обука во траење од 4 до 6 часа.

- Деновите за обука не мора да бидат поврзани еден по друг, туку треба да се организираат согласно расположливоста на жените.

Како резултат на предвидениот ангажман, експертите/конзорциумот/компанијата треба да работи со ЕСЕ и да го подготви следните продукти:

 1. Програма за пет дневна обука за изработка на накит, дизајн и изработка на облека и основа, водење и унапредување на сопствен бизнис.
 2. Материјали кои ќе се користат на обуката.
 3. Евалуација и препораки за идни чекори.

Експертите/Конзорциумот/Компанијата треба да ги имаат следните квалификации:

- најмалку петгодишно искуство во спроведување на обуки за развивање на вештини за изработка на накит и облека, како и за основање, водење и унапредување на бизнис.

- претходно искуство во развивање и спроведување на обуки на горенаведените теми помеѓу ранливи категории на граѓани.

Буџет

За ангажманот на експертите/конзорциумот/компанијата е предвиден финансиски надомест во бруто износ од 1.550 ЕУР или 516,67 ЕУР по експерт што ќе бидат исплатени во денари според средниот курс утврден на денот на прием на траншата од Делегацијата на ЕУ во РСМ. Исплатата на надоместокот ќе се изврши во две транши. Првата по одобрувањето на програмата и материјалите за обуката, а втората по спроведувањето на обуката.

Потребна документација за аплицирање

- Кратка биографија на експертот доколку аплицира индивидуално или пак кратка биографија за сите три експерти доколку се аплицира како компанија или пак конзорциум (не повеќе од една страна)

- Листа на спроведени обуки од областа за која експертот аплицира или пак е назначен (најмногу 10 обуки со линкови за подетални информации доколку постојат)

 

Материјалите кои ќе се развијат како резултат на овој ангажман остануваат во сопственост на Здружението ЕСЕ и истите ЕСЕ може да ги користи во своите редовни активности.

Потребните документи треба да се достават на е-маил адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. со назнака „Повик за обука за накит, облека и бизнис”, најдоцна до 17 август 2022 година

 

Call for Proposals - External expert for activities for improvement of mental health and wellbeing of Roma and rural populations in North Macedonia

CALL FOR PROPOSALS

 

Title: External expert for activities for improvement of mental health and wellbeing of Roma and rural populations in North Macedonia

Reporting to: ESE, North Macedonia

Duration: Start August 2022, and should conclude by December 15th , 2022

Mission:

To build capacity and technically support ESE professionals in creating tools that promote mental health and psychological wellbeing of the rural Macedonian population and Roma communities through non-medical approaches.

Objectives:

Co-develop a model of the local needs and resources that influence and determine the mental health of the rural Macedonian population and Roma communities from a non-medical perspective between ESE, CSOs and external experts.

Adapt assessment tools and build capacity of ESE to train professionals and providers to implement these tools for data collection, analyse the obtained data and make informed decisions led by community priorities.

Collaborate with ESE trainers in the development of mental health local action plans for rural and Roma populations in North Macedonia.

Повеќе...

Обука за градење на капацитетите на членовите на работните групи формирани во рамки на Мрежата на ГОи за ПОВ

На 6 јуни 2022 година, преку платформата ЗООМ се одржа еднодневна обука за градење на капацитетите на членовите на работните групи формирани во рамки на Мрежата на ГОи за ПОВ. На обуката присуствуваа повеќе од 10 членки на мрежата на граѓански организации кои работат на ПОВ.

Обуката беше фацилитирана од Здружението ЕСЕ, а во спроведувањето на истата учествуваа Данче Даниловска Бајдевска, програмска директорка во ФООМ; Гордана Гапиќ Димитровска, државен советник во МИОА; Андреас Павлоу, постар истражувач за Европа во ПОВ; Едип Билал, програмски директор во НДИ; Дарко Антиќ, финансиски директор и програмски координатор во ЕСЕ; и Герман Филков, претседател во ЦГК.

Обуката се состоеше од воведно обраќање во кое беа презентирани клучните придобивки на граѓанските организации од учеството во ПОВ и државата од партнерството развиено со граѓанските организации во рамки на иницијативата на ПОВ; запознавање со ПОВ иницијативата на национални и глобално ниво; и дискусија по однос на проблемите кои се адресираат со Акцискиот план за ПОВ 2021 – 2023 година во рамки на секоја од приоритетните области.

https://fosm.mk/current-project/obuka-za-gradene-na-kapaczitetite-na-chlenovite-na-rabotnite-grupi-formirani-vo-ramki-na-mrezhata-na-goi-za-pov/

Конкурс за фотографија или видео на тема: ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО КОЈА ЖИВЕМЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ КОИ ПРОМЕНИТЕ НА ИСТАТА ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ ВРЗ НАШЕТО ЗДРАВЈЕ

ЦЕЛ НА КОНКУРСОТ

Целта на овој конкурс е на креативен начин, низ фотографија или пак видео, учениците во основно или пак средно образование да ги искажат своите ставови за животната средина во која живеат и последиците кои промените на истата ги предизвикуваат врз нивното здравје. Како и да се дадат насоки за подобрување на квалитетот на живеење преку заштита на животната средина.

Теми

 1. Високите температури и животната средина и здравјето.
 2. Жешките точки (загадувачи на воздух, вода и почва) и животната средина и здравјето.
 3. Човекот како фактор за подобрување/уништување на животната средина и здравјето на останатите граѓани.
 4. Државната контрола и грижа за не/подобрување на животната средина и здравјето.
 5. Почитувани функционери.

Краен рок за пријавување01 август 2022 година.

 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Учениците треба да се пријават индивидуално со најмногу едно дело на некоја од дадените теми.

Учениците може сами да изберат дали делото со кое ќе се пријават на овој конкурс ќе биде во формат на фотографија, комбинација од фотографии прикажани на едена страна во облик на приказна или видео. На фотографиите и видеото дозволено е користење на текст со цел појаснување на пораката за јавноста или пак давање на конкретна препорака.

Доставеното дело треба да биде со висок квалитет и јасно да ја прикаже саканата порака.

Нема да бидат земени предвид за разгледување делата кои поттикнуваат говор на омраза и/или содржат било какви елементи  на дискриминација на граѓаните врз основа на пол, раса, верска, национална, социјална или политичка припадност.

Со пријавување на конкурсот, авторите се согласуваат да го пренесат на организаторот на конкурсот правото на јавно изложување и/или објавување на делата, а авторите на наградените дела (првите три места) се согласуваат на организаторот на конкурсот да ги пренесат сите авторски и други права на користење на делата.

Повеќе...

Форум со судии и претставници на Министерство за правда

Здружението ЕСЕ на ден 16ти јуни 2022 година, со почеток од 12:00 до 15:00 часот  во Скопје  организираше средба со претставници на Министерство за правда и судии од основните граѓански судови, со цел дискутирање за постојната практика и можностите за поголемо искористување на правото на ослободување од судските трошоци и правото на бесплатна правна помош од страна на жените што претрпеле семејно насилство. На средбата присуствуваа  судиите Гордана Ролева Ќупева и Ирена Костадинова од Основен граѓански суд Скопје, судија Лидија Димова од Основен суд Велес, судиите Лила Цветаноска  и Андон Атанасов од основен суд Радовиш, Славица Жерајиќ, Сектор за правосудство во Министерство за правда, Весна Цекова, Оливер Давидовски  и Ремзи Беќири од Сектор за бесплатна правна помош во Министерство за правда, Фросина Стевановиќ, подрачно одделение на Министерство за правда во Куманово, Делфина Тодоровска и Стојан Мишев од Здружение ЕСЕ.

Предмет на дискусија беа граѓанските судски постапки кои вообичаено ги водат жените што претрпеле семејно насилство заради надминување на проблемот со насилството и решавање на поврзаните сензитивни правни проблеми, како што се постапката за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство, разводот на брак, издршката, старателството, делбата на имот и др.  Земајќи ја предвид неповолната финансиска состојба на жените, судското решавање на наведените проблеми на жените е директно условена од нивните финансиски можности и информираноста за видот и висината на судските такси и другите трошоци во постапката, како и од користењето на законските можности за ослободување од плаќање на овие трошоци.  Станува збор за одредбите за ослободување од плаќање на трошоци во постапката согласно Законот за парнична постапка[1] и користењето на секундарна правна помош согласно Законот за бесплатна правна помош[2].

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар