Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Учество на Здружението ЕСЕ во националниот процес за подготовка на третиот Акциски план за Отворено Владино Партнерство 2016 – 2018 година

На 08 март 2016 година до Министерството за финансии, Министерството за информатичко општество и администрација, КОМСПИ, Министерство за правда, Бирото за јавни набавки, Агенцијата за странски инвестиции, Секретаријатот за европски прашања и Министерството за здравство достави предлог мерки за подготовка на новиот Акциски план за отворено владино партнерство за периодот 2016 – 2018 година. ЕСЕ достави вкупно осум предлог мерки за три приоритети и тоа: фискална транспарентност, слобода на информации и меѓународна помош/донации. (Види прилог 1)

Во текот на месец март ЕСЕ учествуваше на четири јавни настани за подготовка на мерките за унапредување на фискалната транспарентност, пристапот до информации и транспарентност во примање и обезбедување на меѓународна помош во новиот Акциски план за отворено владино партнерство за периодот 2016 – 2018 година (03 март 2016 година, 23 март 2016 година, 29 март 2016 година и 30 март 2016 година).

Повеќе...

Средба на Амбасадорот на САД со граѓанските организации по повод 8-ми Април Меѓународниот ден на Ромите

По повод 8-ми Април меѓународниот ден на Ромите, Амбасадорот на САД, Г-дин Џес Бејли, оствари средба со претставници од граѓанските организации: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Центар за демократски развој и иницијативи – ЦДРИМ, НВО КХАМ, Ромски ресурсен центар – РРЦ и Фондација Отворено општество – Македонија - ФООМ.

На средбата претставниците од граѓанските организации на Амбасадорот му ја презентираа својата работа на полето на унапредување на здравјето и пристапот до здравствените услуги за Ромите во Р. Македонија. Граѓанските организации го информираа Амбасадорот кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат Ромите при остварувањето на правото на здравје, со акцент на жените и децата од ромската заедница.  Посебен осврт беше даден на недоволниот опфат на мајките и децата со патронажни посети, недостатокот од матични гинеколози, како и недоволниот опфат на жените Ромки со Програмата за скрининг за карцином на грло на матка. На Амбасадорот му беа потенцирани и неповолните социо-економски услови во кои живеат Ромите, а кои имаат негативно влијание врз здравјето и пристапот до здравствените услуги. Исто така, Амбасадорот беше запознаен и со најчестите проблеми со кои се соочуваат Ромите во пристапот до здравствените услуги, вклучувајќи ги повредите на правата на пациентите и појавата на дискриминација. На интерес на Амбасадорот му беше предочено дека иако има завршен медицински кадар со средно и високо образование од ромската заедница, се уште ниту еден од нив не е вработен во здравствените установи во Македонија.

Потоа Амбасадорот дискутираше и со претставници од самата ромска заедница при што ги слушна нивните проблеми во однос на пристапот до здравствената заштита.

На крајот од средбата Амбасадорот даде куса изјава за медиумите.

 

Инвестирајте во здравјето на ранливите и маргинализираните заедници

Повик до политичките партии за претстојните парламентарни избори

Здружението ЕСЕ на 08 април, во х. Holliday Inn, како дел од иницијативата на повеќе здруженија на граѓани: Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, ХЕРА, Левичарско движење - Солидарност и ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, присуствуваше на тркалезна маса со политичките партии. На истата  беа елаборирани утврдените приоритети од областа на здравството и здравствената заштита, односно достапноста, пристапот и квалитетот на здравствените услуги наменети за  жените, Ромите, маргинализираните групи, болните од малигни заболувања, дијабетис и пациенти со алергии.

Здружение ЕСЕ ги образложи следните идентификувани проблеми, и тоа: недоволен опфат на жените со примарна гинеколошка здравствена заштита, недоволен опфат на жените со здравствените услуги од Програмата за скрининг за карцином на грло на матка и дојка, и недоволен опфат на мајките и децата Роми со превентивни здравствени услуги (вакцинација, посета на патронажни сестри и здравствена едукација).

Прочитајте повеќе

Соопштение по повод 8-ми Март- Меѓународниот ден на жената

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, бара од државата да овозможи достапна и квалитетна здравствена заштита која се однесува на унапредување на женското и репродуктивното здравје за жените на целата територија на Р. Македонија, со посебен осврт на ранливите категории на жени (жените Ромки, жени од рурални средини и жени од социо-економски ранливи категории).

Со таа цел од државата го бараме следното:

  • Обезбедување на гинеколошка здравствена заштита на примарно ниво (матични гинеколози) во сите општини во Р. Македонија, преку покривање на трошокот за специјализација за докторите кои ќе се обврзат да работат како матични гинеколози во општините каде што има недостиг од истите.
  • Зголемување на опфатот на жените со Програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на грло на матка и Програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на дојка, преку зголемување на буџетите на овие Програми и доследно спроведување на планираните активности.
  • Зголемување на опфатот на жените со патронажни посети, особено за време на бременоста и во периодот по породувањето, преку обезбедување на доволен број на патронажни сестри и опрема за патронажните служби во сите општини, како и воспоставување на систем на мониторинг на работата на патронажната служба.

Повеќе...

Отворено владино партнерство – подобрување на процесот на подготовка на акциониот план за поефикасни мерки

Здружението ЕСЕ на 29 февруари 2016 година, учествуваше во панел дискусија на тема Отворено владино партнерство – подобрување на процесот на подготовка на акциониот план за поефикасни мерки организирана од Центарот за истражување и креирање на политики.

На панел дискусијата ЕСЕ даде краток осврт на значењето, историјатот и развојот на ОВП во светот и кај нас, досегашните постигнувања, проблеми и предизвици во спроведувањето на акцискиот план кај нас, како и клучните препораки за негово натамошно унапредување.

Спроведувањето на процесот на ОВП го карактеризираат два спротивставени тренда. Па така, од една страна имаме позитивен тренд на експанзија на опен дата иницијативи; нови и подобри законски решенија за пристап до информации; нови начини за информирање, вклучување и изразување преку социјални медиуми и технологија;  развивање на меѓународни стандарди како што се стандардите за фискална транспарентност, транспарентност при експлоатација на природни ресурси и транспарентност во примање и обезбедување на странска помош итн. и од друга страна, негативен тренд на континуирано ниско ниво на доверба во јавните институции; намалување на степенот на уживање на основните човекови права и ниско ниво на вклученост на граѓаните во развојот на своите општества.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар