Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

Средба на граѓански организации за формирање на регионална мрежа за примена на социјална отчетност за пристап до здравствени услуги

Денес, 12.05.2021, се одржа втората средба на граѓански организации од регионот на југоисточна и централна Европа, на која се дискутираше за потребите, можностите и следните чекори за регионална соработка во насока на практикување на методологиите за социјална отчетност за унапредување на пристапот до јавни здравствени услуги. Средбата е дел од активностите на ЕСЕ поддржани од PAI и COPASAH.

Повеќе...

Public Health in Collapse: Healthcare Workers Report on Fragile Healthcare Systems

By Ana Vračar Miloš Vlaisavljević Tibor Meszmann

During the past year, healthcare workers all around the world have shouldered an incredible burden. Although both people and policy makers have applauded their contribution to the COVID-19 response, little has been done in practice to actually protect and support workers on the frontline. It is difficult to disregard the fact that thousands of nurses, doctors, and other frontline staff risked their lives during the pandemic. Over 15 thousand healthcare workers have died of COVID-19, and many more have been infected, according to data by Amnesty International, Public Services International and UNI Global.

It is important to consider that before the onset of the pandemic, healthcare workers were already overworked, underpaid, and in many cases, burnt out. While this is true for practically all countries in the world, healthcare systems outside of high-income countries found themselves in a particularly dire situation. In East and South East Europe, as well as Central Asia, working conditions in healthcare have deteriorated because of austerity policies and large-scale emigration of healthcare workers to the West. This means that workers who remained in their countries of origin faced the pandemic with insufficient capacities and little hope of adequate protection in the workplace.

Повеќе...

Услови за ангажман на експерти - Проценување на постапувањето на полицијата во случаи на семејно насилство и предлагање на решенија за унапредување на нивното постапување

 

Семејното насилство е законски регулирано во земјата од 2004 година кога е воспоставен граѓанскиот и кривично-правниот систем за жените кои претрпеле семејно насилство. За жал, и покрај воспоставувањето на формалниот систем на заштита повеќе од 15 години општ впечаток е дека државата не успеа да демонстрира доволно политичка волја и да одвои доволно средства за надминување на главните системски недостатоци поврзани со семејното насилство, како што се неспроведување на превентивни активности и активности за подигање на свесноста; недостаток на услуги за заштита и поддршка на жртвите; отсуство на системска обука на практичари од државните институции и судството; некоординација меѓу релевантните институции; недостаток на јавно достапни податоци и статистички податоци за случаите на семејно насилство. Жените кои претрпеле семејно насилство не се информирани како да го препознаат насилството и кои се законските механизми за нивна заштита, што особено се манифестира кај жените од руралните области и жените од етничките малцинства.

Иако сите форми на семејно насилство се инкриминирани и забранети, во пракса психолошкото и сексуалното насилство не се препознаваат и остануваат непријавени и несанкционирани. Кривичните дела поврзани со семејно насилство се гонат по службена должност, со исклучок на „телесна повреда“ (член 130, став 2) кое се гони по предлог на жртвата, како резултат на што значителен дел од жените кои претрпеле телесна повреда (17%) се повлекуваат од кривичната постапка. И покрај законски предвидените затворски казни за делата на семејно насилство, кривичните судови применуваат блага казнена политика кон сторителите. Жените кои претрпеле семејно насилство се соочуваат со секундарна виктимизација и пролонгирање на судските постапки за нивна заштита. Прогласената вонредна состојба и ограниченото движење за време на КОВИД 19 пандемијата имаа дополнително негативно влијание врз состојбата на жените, со зголемување на ризикот од семејно насилство и загрозување на нивниот живот и благосостојба. И покрај тоа Владата и надлежните државни институции не го прилагодија своето постапување на новонастанатата состојба, ниту пак преземаа посебни мерки за да одговорат на специфичните потреби на жените кои претрпеле семејно насилство.

Повеќе...

Повик за ангажирање на новинар/маркетинг агенција за подготовка на видео за застапување законските можности за заштита од семејно насилство

Здружението ЕСЕ започна со реализација на проектот „Зајакнување на пристапот до правда за жените кои претрпеле семејно насилство“, финансиски поддржан од  Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави – УСАИД, во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.  

Во рамките на наведениот проект предвидено е продуцирање на кратко документарно видео со цел информирање на населението за законските можности за заштита од семејно насилство. Видеото ќе содржи пишани содржини и изјави од практичари кои се вклучени во обезбедувањето на помош и поддршка во рамките на кривично правниот систем за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство, односно кривичен судија, претставник на полиција,   адвокат.

За таа цел, Ве молиме најдоцна до 05ти април да ни доставите понуда за подготовка на видео,  вклучително и временска рамка за реализација на истото.  

Содржината на документарното видео ќе биде утврдена во консултации со Здружение ЕСЕ, кое ќе обезбеди писмени информации кои ќе се користат при подготовката на видеото и контакти од практичари за снимање на видео изјави кои ќе бидат составен дел на видеото.

Повеќе...

Повик за ангажирање на новинар/маркетинг агенција за подготовка на видео за застапување законските можности за заштита од семејно насилство

Здружение ЕСЕ започна со реализација на едногодишен проект со поддршка од глобалната мрежа за правно зајакнување НАМАТИ, со цел унапредување на правната заштита за жените кои претрпеле семејно насилство.

Во рамките на наведениот проект предвидено е продуцирање на кратко документарно видео со цел информирање на жените за законските можности  за заштита од семејно насилство.  Видеото ќе содржи пишани содржини и изјави од практичари кои се вклучени во обезбедувањето на помош и поддршка во рамките на граѓанско правниот систем за заштита на жените кои претрпеле семејно насилство, односно граѓански судија, претставник на ЦСР,   адвокат.

За таа цел, Ве молиме најдоцна до 05ти април да ни доставите понуда за подготовка на видео,  вклучително и временска рамка за реализација на истото.  

Содржината на документарното видео ќе биде утврдена во консултации со Здружение ЕСЕ, кое ќе обезбеди писмени информации кои ќе се користат при подготовката на видеото и контакти од практичари за снимање на видео изјави кои ќе бидат составен дел на видеото.

Повеќе...

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар