Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Обука за вербална и невербална комуникација за програмите за параправна помош

Во периодот 26-27ми мај во Скопје Здружението ЕСЕ организираше обука за вербална и невербална комуникација за програмите за параправна помош при ромските партнерски организации од Делчево и Шуто Оризари. Обуката беше спроведена од страна на надворешен консултат Славе Младеновски од Институтот 4Р и истата е дел од активностите кои ЕСЕ ги организира во насока на јакнење на капацитетите на локалните партнерски организации.

Заради проширување на обемот на работа пред организирањето на обуката, трите партнерски организации идентификуваа лица кои дополнително би се вклучиле во обезбедувањето на параправна помош и во останатите активности кои ги преземаат во локалните заедници на полето на унапредување на ромското здравје. На самата обука покрај постојните координатори и параправници присуствуваа сите лица кои беа идентификувани од страна на партнерките организации, вкупно 18.

Во однос на содржината со обуката беа опфатени принципите за комуникација, методите, вербална и невербална комуникација, како и практични вежби за комуникација со клиентите од локалните ромски заедници. 

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар