Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Фокус групи со жени жртви на семејно насилство

Во рамките на Проектот на УСАИД за правна заштита на жените на ден 21.07.2015 година Здружението ЕСЕ организираше фокус група (група за дискусија) со жени жртви на семејно насилство, кориснички на услугите на Центарот за правна помош при ЕСЕ. Фокус групата е составен дел на активностите кои ЕСЕ ги презема со цел анализа постапувањето на институциите при пружање заштита на жените жртви на насилство и дискриминација.

Овие директни консултации со жените жртви на семејно насилство се од суштинско значење за соодветно идентификување на проблемите и недостатоците во секоја надлежна институција во системот на правна заштита за жените жртви на насилство и дискриминација. Податоците од спроведените фокус групи ќе бидат искористени за подготовка на конкретни препораки за унапредување на законите и политиките за заштита на жените жртви на насилство. 

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар