Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

Здружението ЕСЕ го поднесе Заедничкиот извештај за здравје кон Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права при ООН (МПЕСКП)

Здружението ЕСЕ во соработка со 9 здруженија на граѓани и со поддршка на Фондациите отворено општество Њујорк и  Македонија, подготви и поднесе Заеднички извештај за здравје кон МПЕСКП. Со овој поднесок ги истакнуваме проблемите поврзани со неостварувањето на Правото на  здравје (член 12 од МПЕСКП и Генералниот коментар бр.14) на повеќе ранливи групи: Роми, лица кои живеаат со ХИВ/СИДА, лица кои користат дроги, жени, лица со ретки болести, лица со интелектуална попреченост и жртви на трговија со луѓе. Воедно, остварувањето на правото на здравје на жените и Ромите  во овој поднесок е анализиран и од аспект на примената на член 2.1 од пактот – Максимум користење на расположиви средства Поднесокот има за цел да придонесе во разгледувањето и формулирањето на Листата на прашања на предстојната Пред сесија на Комитетот во Октомври, како и да адресира прашања до Р. Македонија за степенот на оставрување на правото на здравје соодветно на МПЕСКП.

Во прилог:

Заеднички Извештај за здравје кон МПЕСКП

 

 

Фискална Транспарентност

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар