Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

Студиска посета на граѓански организации од Романија по однос на примената на методологијата на мониторинг во заедницата со цел унапредување на пристапот до здравствените услуги за Ромите

Во периодот од 19 до 21 октомври 2016 година, две граѓански организации од Романија, Ce-Re од Клуж и FDP од Букурешт реализираа студиска посета во Македонија со цел да се запознаат со концептот на  методологијата за мониторинг во заедницата, како и со искуствата од примената на методологијата од страна на граѓанските организации во Македонија. Посетата беше организирана од страна на Здружение ЕСЕ, КХАМ, ЦДРИМ и ИРИЗ. Во текот на посетата претставниците од Романија се запознаа со теоретскиот концепт на социјалната отчетност и мониторингот во заедницата, а воедно се запознаа и со искуствата од спроведувањето на оваа методологија во ромските заедници во Шуто Оризари, Делчево и Пехчево. Студиската посета треба да им овозможи на граѓанските организации примена на оваа методологија во нивната работа за унапредување на здравјето и пристапот до здравствените услуги за ромските заедници со кои работат во Романија. Студиската посета беше овозможена во соработка со Фондацијата Отворено општество – Будимпешта и Фондацијата Отворено општество – Македонија.

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар