Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

Одржана обука за параправници 9-11 јуни, Велес

Во рамки на активностите за “Стандардизирање и одржливост на обезбедувањето на различни видови на бесплатна правна помош”, ЕСЕ со поддршка на ФООМ како дел од активностите за Shared Framework on Legal Empowerment за 2017 година организираше обука за параправници. На обуката беа поканети сите параправниви кои во рамки на различни организации во обезбедуваат ваков вид на помош и поддршка на своите целни групи-ранливи категории на граѓани. Обуката се одржа во периодот 9-11 јуни во хотел Романтик, Велес и на неа присуствуваа 35 параправници од шест различни граѓански организации. Обуката имаше за цел да ги запознае параправниците со повеќе теми и прашања.  На обуката се зборуваше за основната поделба на власт и изворите на право; постапувањето на полицијата, јавното обвинителство и судот во кривичната постапка; граѓанските постапки во спорови кои се однесуваат на  семејното и наследното право; препознавање на семејното насилство, како еден од видовите на насилство и начини на заштита од овој вид на насилство. Обуката ја одржаа судијата кривичар во пензија Стојан Михов, адвокатката Наташа Бошкова и граѓанската активистка и волонтерката на Националната СОС линија за семејно насилство, Дивна Змејковска. Оваа обука претставува дел од низа обуки кои имаат за цел зајакнување на капацитетите и вештините на параправниците со цел обезбедување на сеопфатна, потполна и ефективна помош и поддршка на лицата кои им се обраќаат за помош.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар