Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втор ден: Обука за социјална отчетност и правно застапување

Зошто е потребно граѓаните да се вклучени во планирањето, спроведувањето и евалуацијата на законската регулатива и буџетот? Како се трошат народните пари? И дали сите граѓани имаат еднаков  пристап до здравствените услуги?

На вториот  ден од регионалната обука се дискутираше за горенаведените прашања и се отвори темата како да се превземат акции и стратегии за да се минимизира дискриминацијата на Ромите во здравствениот сектор и за правно зајакнување на оваа ранлива група како на локално, така и на национално ниво.

На учесниците им беа дадени примери како граѓанските организации кои работат во ромските заедници, како и самите Ромски заедници можат да имаат бенефит од вклучување во буџетскиот процес и буџетското застапување. Дополнително се разговараше за проблемите со кои се соочуваат преставниците/организациите и на кој начин да се решат истите со цел да се постигнат позитивни промени и подобрување на пристапот до здравствена заштита и степенот на користење на здравствените права на Ромите во регионот.

Конкретно, во Македонија, граѓаните не се информирани како правилно да ги читаат буџетските документи, и не се осмелуваат да бараат одговорност трошењето на буџетските средства од страна на институциите.  ЕСЕ ги презентираше главните чекори за процесот на мониторинг и анализа на буџети и буџетско застапување. И тоа: Идентификување на проблемот;  истражувањa и анализи; засегнатите страни и целни групи; планирање; превземање акција и мониторинг; евалуација и едукација.

Се со цел да можеме да влијаеме врз Владата за спроведување на еднакво респределување на буџетот во текот на целата година  и еднакво остварување на правото на здравје, мора постојано да се следи работата на институциите, да се следи трошењето на јавните пари и да се реагира за одговорност доколку истите не работат во интерес на граѓаните и доколку средствата не се трошат во насока на остварување на правата на граѓаните.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар