Барање за понуди за опрема и техничка поддршка во спроведување на национална конференција

 

I.          ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БАРАТЕЛОТ И ПРОЕКТОТ

Здружението  за  еманципација,  солидарност  и  еднаквост  на  жените  (ЕСЕ)  од Скопје  има  потреба  од  опрема  и  техничка  поддршка  за  спроведување  на национална  конференција  во  траење  од  5  часа  за  потребите  на  проектот “Социјална  отчетност  за  родова  еднаквост”  на  4  ноември  2019  година  (Grant Contract Ref. No. EuropeAid/151569/ACT/MK).

 

Мисија на Здружението ЕСЕ и опис на дејноста:

Здружението  за  еманципација,  солидарност  и  еднаквост  на  жените  –  ЕСЕ  го развива и го  помага женското и граѓанското лидерство за развој и спроведување на човековите права и социјалната правда во нашето општество.

ЕСЕ  се  води  од  својата  посветеност  кон  решенија  на  проблемите.  По  пат  на промовирање и унапредување на човековите права ја подобруваме социјалната и економската  правда,  притоа  сметајќи  дека  правата  на  човекот  претставуваат неделив збир од стандарди што треба сите да ги уживаат. Посебно сме посветени на работата на полето на промовирање и унапредување на  здравствените  права и правата на жените. Затоа сме фокусирани на две цели – да излеземе во пресрет на итните потреби на граѓаните, посебно на ранливите групи, и да влијаеме при креирањето   на   одржливи,   долгорочни   промени.   Правиме   многу   повеќе   од документирање,   пријавување  и  осуда  на  нанесените  неправди.  Обезбедуваме правна и параправна помош и на  тој начин им овозможуваме на граѓаните да ги остварат своите права и  да ги променат условите во кои живеат. Но, уште повеќе, се   застапуваме   за   менување   на   законите   и   политиките   што   влијаат   врз спроведувањето  на  здравствените  права  и  правата  на  жените.  Застапуваме  на национално, но, и на меѓународно ниво. Подготвуваме и поднесуваме „извештаи во   сенка“   и    други   видови   документи   за   спроведување   на   меѓународните документи за правата на човекот пред одговорните меѓународни тела.

 

 

Општа цел на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”:

Воспоставување на мрежа на граѓански организации кои ќе работат на промоција на   социјалната   отчетност   како   методологија   за   унапредување   на   родовата еднаквост.

Специфични цели на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”:

-   Мониторинг   и   оценка   на   ефикасноста   и   ефективноста   при   трошењето   насредства од Буџетот на РМ при обезбедување на активни мерки за вработување;

-  Унапредување   на   капацитетите   на   локалните   граѓански   организации   и локалните  заедници (жени и мажи) за примена на методологијата на социјална отчетност со цел застапување за унапредување на родовата еднаквост; и

-  Зголемување  на  видливоста  на  прашањата  на  транспарентност  и  отчетност  во областа на планирањето и буџетирањето на политиките за родова еднаквост. 

 

Времетраење   на   проектот:   36   месеци,      од   01   јануари,   2017   година   до   31 декември, 2019 година.

 

II. ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОНУДИТЕ

Ве молиме да ни понудите цени за:

1.   Цена за изнајмување на два микрофони (бежични) 

2.   Цена за изнајмување на 4 бежични конференсикси микрофони за говорници, 

3.   Цена за опрема за симултан превод на два канали со две кабини една за албански јазик и една за англиски јазик

4.   Цена за прием на превод за 60 лица

5.   Цена за озвучување 

6.   Цена за техничка поддршка за време на настанот;

7.   Цена за видео ѕид 412 x 180 cm. 


Цените  во  понудата  треба  да  бидат  изразени  без  ДДВ  или  било  какви  други давачки.  

 

Понудите да ги доставите најдоцна до 09.08.2019 година.

 

Реализацијата  на  активностите  наведени  под  дел  два  од  овој  повик  се  очекува  да биде по следниот редослед:

- една национална конференција  на 04 ноември 2019 година.

Понудувачите треба да ги исполнат следните критериуми:

- Услови за работа;

- Најниска цена. 

 

Портфолиото на понудувачите треба да се состои од:

-  Опис на условите за работа;

-    Детална  писмена  понуда,  која  ќе  вклучува  и  детална  финансиска  конструкција на понудата изразена во МКД;

 

За сите дополнителни информации и прашања поврзани со набавката Ве молиме да не контактирате во пишана форма на следниот e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  .

Барање за понуди за опрема и техничка поддршка во спроведување на национална конференција

 


Овој проект е поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media rogramme 2015.

Image result for eu flag             Image result for здружение есе              Image result for акција здруженска

Овој проект е финансиран од Европската Унија