Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Обука за млади правници/чки за правна заштита од семејно насилство

Во периодот 14 до 15ти мај 2022 година, Здружението ЕСЕ организираше обука за млади правници/чки, со цел подобрување на знаењата и вештините на идните практичари/ки за обезбедување на правна заштита на жените што претрпеле семејно насилство. Фокусот беше ставен на начинот на информирањето на жените што претрпеле семејно насилство за нивните права и мерки за заштита; како и обезбедување на правна помош во постапката за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство и останатите граѓански  судски постапки за решавање на поврзаните правни проблеми на жените, како што се развод на брак, старателство, издршка, делба на имот, надомест на штета и др. На обуката се обратија Делфина Тодоровска и Стојан Мишев од Здружение ЕСЕ и Наташа Бошкова адвокатка во Центарот за правна помош. Обуката се организира во рамките на проектот „Зајакнување на пристапот до правда за жените што претрпеле семејно насилство“, со финансиска поддршка на фондацијата Квина Тил Квина.

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар