Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 • Приоритети

  Во периодот 2017-2020 година, Здружението ЕСЕ ќе работи на следниве приоритети:

  Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права.

  Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права.

  Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 1: Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на локални и национални граѓански организации за спроведување на методологиите за социјална отчетност и правно зајакнување, вклучително и на ромските организации, организациите кои работат во областа на здравството, организациите кои работат на родова еднаквост и вработување и организациите кои работат со различни маргинализирани групи. Преку ваквата работа граѓанските организации ќе бидат во можност да ги зајакнуваат и мобилизираат заедниците со кои работат во насока на зајакнато учество на граѓанските организации и на граѓаните во барањето отчетност од владините институции

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 2: Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на граѓанските организации кои обезбедуваат правни и параправни услуги во насока на развивање и воведување показатели за мерење на пристапот до правда, а посебно за мерење на трошоците за пристап до правда. Паралелно со работата на воведување систематски промени, ќе ги градиме капацитети на параправниците базирани во заедниците како неформални механизми за обезбедување правна помош за да се обезбеди пристап до правда за сиромашните, маргинализираните и ранливите групи во општеството.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 3: Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на подигање на јавната свест и информираноста на граѓаните преку обезбедување информативни и образовни содржини поврзани со фискалната транспарентност и потребата за буџетирање според приоритетите, што ќе придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓаните да го разберат и да го практикуваат нивното право на пристап до јавни информации, подобро разбирање за начинот на кој функционира јавниот систем, подобро разбирање на информациите кои ги обезбедуваат јавните институции, како и користење на таквите информации за да се бара отчетност од властите.

  ПОВЕЌЕ...

 

Наш императив е определбата да се работи во насока на промовирање и унапредување на човековите права, притоа сметајќи дека правата на човекот претставуваат неделив збир од стандарди што треба сите да ги уживаат. Оттука, сериозен сегмент од нашето работење претставува континуирано следење на состојбите во однос на нивното спроведување соодветно на меѓународно прифатените стандарди за човекови права.

Мониторирањето подразбира будно следење на состојбите на прекршување на човековите права на национално ниво, притоа имајќи ги предвид обврските на нашата држава како потписничка на меѓународни договори, да ги почитува (да се воздржи од активности со кои ќе се прекршат или ќе се ограничат човековите права), да ги заштити (да преземе мерки со кои ќе осигура дека правата нема да бидат нарушени или прекршени од други актери) и да ги исполни и промовира човековите права (да преземе мерки со кои ќе осигура остварување и уживање на тие права и да ја подигне свесноста за човекови права).

Мониторингот во однос на имплементација на човековите права го вршиме преку сеопфатни истражувања за положбата на повеќе ранливи групи во општеството со фокус на положбата на Ромите и жените, при што по направените истражувања известуваме за состојбите пред соодветните меѓународни договори на национално ниво. Процесот на мониторирање вклучува оценка на усогласеноста на домашното законодавство и другите политики со меѓународно утврдените стандарди и норми од една страна, како и утврдување на фактичката состојба, од друга страна.

Известувањата (извештаите во сенка) ги користиме како суштествена алатка за застапување на национално и на меѓународно ниво заради унапредување на состојбите во однос на човековите права. На овој начин преку нашите препораки придонесуваме кон промена и подобрување на законодавството, политиките и воопшто состојбата со човековите права. 

Дополнителен сегмент од следењето на состојбите во однос на степенот на спроведување на човековите права претставува и документирање на случаите на непочитување и нивно прекршување. Како резултат на овој процес, во соработка со останатите здруженија на граѓани преку методот на иницирање на стратешки случаи на прекршување на човековите права, придонесуваме кон значителни промени и подобрување на законите, политиките и праксата во областите во кои работиме.

 

 

 
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар