Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 • Приоритети

  Во периодот 2017-2020 година, Здружението ЕСЕ ќе работи на следниве приоритети:

  Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права.

  Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права.

  Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 1: Вклучување на граѓаните во процесите за планирање, спроведување и евалуација на законските регулативи, буџетите и услугите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на локални и национални граѓански организации за спроведување на методологиите за социјална отчетност и правно зајакнување, вклучително и на ромските организации, организациите кои работат во областа на здравството, организациите кои работат на родова еднаквост и вработување и организациите кои работат со различни маргинализирани групи. Преку ваквата работа граѓанските организации ќе бидат во можност да ги зајакнуваат и мобилизираат заедниците со кои работат во насока на зајакнато учество на граѓанските организации и на граѓаните во барањето отчетност од владините институции

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 2: Обезбедување еднаков пристап до правда во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на зајакнување на капацитетите на граѓанските организации кои обезбедуваат правни и параправни услуги во насока на развивање и воведување показатели за мерење на пристапот до правда, а посебно за мерење на трошоците за пристап до правда. Паралелно со работата на воведување систематски промени, ќе ги градиме капацитети на параправниците базирани во заедниците како неформални механизми за обезбедување правна помош за да се обезбеди пристап до правда за сиромашните, маргинализираните и ранливите групи во општеството.

  ПОВЕЌЕ...

 • Стратегиски приоритет 3: Унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права

  ЕСЕ ќе работи на подигање на јавната свест и информираноста на граѓаните преку обезбедување информативни и образовни содржини поврзани со фискалната транспарентност и потребата за буџетирање според приоритетите, што ќе придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓаните да го разберат и да го практикуваат нивното право на пристап до јавни информации, подобро разбирање за начинот на кој функционира јавниот систем, подобро разбирање на информациите кои ги обезбедуваат јавните институции, како и користење на таквите информации за да се бара отчетност од властите.

  ПОВЕЌЕ...

Оцената на степенот на правна и судска заштита за жените жртви на насилство и дискриминација се прави врз основа на континуирано следење на правната рамка и политики на ова поле, односно нивна усогласеност со релевантните меѓународни и регионални стандарди за заштита на женските човекови права. Покрај формално-правната усогласеност на правната рамка се прави и оцена на степенот на нејзиното имплементирање во пракса од страна на надлежните институции. Предмет на оцена се генералните одредби за заштита на основните човекови слободи и права, како и специфичните законски одредби што ја регулираат заштитата на одделни ранливи групи жени жртви на дискриминација и насилство, при што посебен фокус е ставен на улогата на судството во обезбедување заштита на жртвите и повикување на одговорност на сторителите на насилство.

Концептот на оцена на степенот на правна и судска заштита се применува за адресирање на состојбата на различните групи жени жртви на родово засновано насилство: семејно насилство, сексуално насилство, трговија со жени, сексуални работнички, жртви на психолошко и сексуално вознемирување на работното место. Суштинско е вклучувањето на жените жртви на насилство во сите фази од овој процес. Впрочем, основна карактеристика на овој пристап е партиципативноста на сите надлежни институции, граѓански организации и активното и значајното вклучување на претставници на ранливите групи. Паралелно, составен дел на овој пристап е идентификувањето, подготовката и застапувањето на стратешки случаи на родово засновано насилство пред националните, регионалните и меѓународните механизми за заштита на женските човекови права.

Методолошки во однос на оцената на правната заштита ЕСЕ применува повеќе алатки, односно: анализа на содржината на релевантните политики и закони; експертски интервјуа со претставници на надлежните институции; фокус‑групи со жените жртви на насилство. Судското набљудување е посебен методолошки инструмент што се применува за оцена на постапувањето на судиите во граѓанските и кривичните постапки за  заштита на жените жртви на дискриминација и насилство. Притоа за оваа намена се развиени посебни прашалници т.н. формулари  за следење на тековните судски постапки поврзани со родово засновано насилство. За промовирање на наодите од оцената се организираат прес‑конференции, како и форуми за судиите и претставниците на надлежните институции со цел подготовка на препораки за подобрување на правната рамка и постапување на судиите на ова поле.  

Со примената на овој сеопфатен пристап придонесуваме за:

 • оцена на целокупната правна рамка за заштита на женските човекови права и подготовка на препораки за менување и дополнување на политиките и законите;
 • оцена на степенот на судска заштита и зајакнување на капацитетите на судиите за примена на меѓународните и регионалните стандарди за заштита на жените жртви на дискриминација и насилство;
 • зајакнување на улогата на граѓанските организации и поефективно обезбедување правна помош на разните ранливи групи жени.

 

Сакате да дознаете повеќе...

__

__

__

 
     
 
 
   
 

 

 

 

 

 

Фискална Транспарентност

Социјална отчетност за родова еднаквост

Човекови права во здравствена заштита

Семејно насилство 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар