Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Падна кредитниот рејтинг на Македонија

 

Земјите, како Македонија, кои располагаат со ограничени домашни извори за финансирање за високо поставените цели од страна на државата, се претежно зависни од надворешни извори на средства кои најчесто во буџетот на државите се слеваат во вид на кредит. Па оттука, за државата да добие средства од странски кредитори, потребно е да ангажира надворешни експерти кои преку различни параметри ќе ја оценат состојбата и способноста на државата да одговори на обврските кон кредиторите, како и да ги оценат идните перформанси на истата. Ова постапка е слична на онаа кога банките преку своите вработени ги оценуваат своите клиенти, пред да потпишат договор со нив.

Read more...

Шест години подоцна: Распука ли ѕидот од тишина

Фондацијата отворено општество Македонија (ФООМ) на 30 април 2013 година организираше промоција на подготвената анализа поврзана со имплементацијата на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер од неговото донесување до денес, насловена како „Шест години подоцна: Распука ли ѕидот од тишина“ .

Read more...

Revitalizing the Fiscal Transparency Agenda

The first public event of this year’s IMF-World Bank Spring Meetings was a seminar organized by the IMF’s Fiscal Affairs Department on the morning of Monday April 15th which brought together experts from governments, academia, civil society, and international organizations to discuss how to work together to revitalize the fiscal transparency agenda in the wake of the recent crisis.

Read more...

Центарот за економски анализи на Р. Македонија (ЦЕА) го изработи првиот граѓански буџет во Р. Македонија

На 17 април 2013 година, ЦЕА го промовираше граѓанскиот буџет за Р. Македонија подготвен од нивна страна. Граѓанскиот буџет е еден од основните документ кој треба секоја држава да го подготвува и објавува во текот на буџетскиот процес, а со цел да ги запознае граѓаните со структурата на државниот буџет. Р. Македонија во изминатите 22 години не пројави интерес за подготовка на ваков вид на буџетски документ и покрај укажувањата на повеќе меѓународни организации кои ја оценуваат буџетската транспарентност на државите (International budget partnership – Open Budget Survey 2012).

Повеќе информации за содржината на подготвениот граѓански буџет можете да најдете на следниот линк: http://www.mkbudget.org/docs/GraganskiBudgetFinalS.pdf

 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre