Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Library

Latest publications published by ESE

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
   


 
 

 

All publications published by ESE

2022

Оценка на нивото на јавна достапност на информациите со кои располагаат 25 јавни институции во 2022 година – Годишна оценка на нивото на проактивна транспарентност за 2022 година

Живoт на периферијата - Студија за изложеноста и влијанието на еколошките ризици врз здравјето и животната средина на Ромите - Жители на сиромашните, неформални населби во општините Шуто Оризари, Куманово, Прилеп, Виница, Делчево и Пехчево

Life on the periphery - Study on exposure to and impact of environmental risks on the health and living conditions of Roma - Residents of poor, informal settlements in municipalities Shuto Orizari, Kumanovo, Prilep, Vinica, Delchevo and Pehchevo

Кога животот на маргините го одредува здравјето - Пристап до примарната здравствена заштита за ромското население во Република Северна Македонија

Kога местото на живеење го одредува здравјето - Пристап до примарна здравствена заштита за руралното население во Република Северна Македонија

Engaging Roma communities in contact tracing: Testing of the operational guide in North Macedonia

Анализа од мониторингот на програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца и систематски прегледи на студенти и ученици за 2020 година и приказ на клучни промени во Програмата за мајки и деца за 2022 година

Во РСМ нема организиран скрининг на карцином на грло на матка? - Анализа на спроведувањето на Програмата за рана детекција на карцином на грло на матка за 2020

Taking stock of budget advocacy efforts in Eastern Europe, South-Eastern Europe and Central Asia - North Macedonia country case

Во пандемија нема скрининг на карцином на дојка - Aнализа на спроведувањето на програмата за рана детекција на карцином на дојка во 2020

Граѓанските организации во обезбедување на социјална и здравствена заштита на локално ниво

Shadow report to the COE’s convention for prevention and protection against vaw and domestic violence

Report on Due Diligence in relation to COEs Convention on Prevention and Protection against VAW and Domestic Violence

CRC Joint Alternative Report - Republic of North Macedonia, 2022

Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2021 година

The impact of court fees and costs and  information about exemption from payment of  court fees and costs as an obstacle or opportunity in respect of court protection for women who have suffered domestic violence

Cost and quality of access to justice for women who suffered domestic violence  2021

Студија на случај - „Отворен трезор“, односно, увид во трошењата на државата

Студија на случај - Општина по мерка на граѓаните: Иновативен пристап за транспарентни, отчетни и инклузивни општини

 

2021

Влијанието на судските такси и трошоци и информираноста за ослободување од плаќање судски трошоци како пречка или можност до судска заштита за жени што претрпеле семејно насилство

Child support: Does child support satisfy children's needs?

Издршка: Дали издршката ги задоволува потребите на децата?

What is the cost of not having organised cervical screening services?

Која е цената на тоа што немаме организиран скрининг на рак на грлото на матката?

Лифлет – Спречи го ширењето на КОВИД-19

Побарај Совет – Интернет платформа за правни совети  за жените кои претрпеле семејно насилство

Какви се состојбите во однос на репродуктивното здравје и здравјето на мајките и децата од Ромските заедници

Инфографик - Влијанието на Ковид-19 кризата врз жените и жените Ромки

Impact of court fees and costs and knowledge about exemption from payment thereof: Barrier or opportunity for women who suffered domestic violence

Влијанието на судските такси и трошоци и информираност за ослободување од плаќање судски трошоци како пречка или можност до судска заштита за жени што претрпеле семејно насилство

Impact of the Covid-19 crisis on Roma and other women in the Republic of North Macedonia

Влијанието на кризата предизвикана од Ковид-19 врз жените и жените ромки од Република Северна Македонија

Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година

Издршка за децата  - Причини што влијаат врз определување на издршката

Child support - Reasons that affect setting of this support

Со 38.3 милиони УСД добиени со заем од Светска Банка, Владата се справуваше со последиците од COVID-19

 

2020

Summary cost-benefit analysis for three legal aid modalities for the period 2017-2020

Cost and quality  of access to justice  for women who suffered  domestic violence - 2020

Civil Society Report: North Macedonia under review at 2020 High Level Political Forum

Пристап на жените до пазарот на труд и активните политики за вработување

Акционен предлог-план за унапредување на здравјето и здравствената заштита на жените, мајките и децата заради намалување на перинаталната и доенечката смртност во Република Северна Македонија

Влијанието на јавните набавки направени од јавните здравствени установи врз подобрување на здравствените индикатори на граѓаните во РСМ

Едукативен материјал за Отвореното Владино Партнерство

Анализа на состојбите во однос на перинаталната и доенечката смртност во Република Македонија во периодот од 2011 до 2017 година

Cost and quality of access to justice for women who suffered domestic violence – 2019

Cost and quality of access to justice for women who suffered domestic violence – 2018

Cost and quality of access to justice for women who suffered domestic violence – 2017

Кои се компаниите кои им донирале на јавните институции за справување со COVID – 19  и во исто време оствариле приход од државата преку склучување на договор за јавна набавка

Analysis of the Legal Mandate of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination and Prerequisites for Transparency, Accountability and Effectiveness

Prevention and protection against discrimination through experiences and knowledge of vulnerable population groups

Систематски прегледи кај ученици и студенти за 2018 година

Унапредување на здравјето на мајките и децата

Прирачник за буџетска анализа и толкување на буџетски податоци наменет за граѓански организации во Република Северна Македонија

Износот на издвоените средства за буџетот на програмата за мајки  и деца бележи пораст во периодот од 2017 до 2019 година, но е предмет на чести измени и дополнувања. Со дополнувањето и измените од 2017 се зголемува, а со измените и дополнувањата од 2019 година се намалува

Преку програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во 2017 година, Министерството за здравство не обезбедува соодветен потфат со здравствени услуги на најранливите категории на деца и млади

Каква  е состојбата со трговијата со луѓе во РСМ?

Трговија со луѓе за 2018 година

Инфографик за работата на Центарот за правна помош во 2019 година

Eкономски мерки за справување со кризата предизвикана од COVID-19

Планирањето и спроведувањето на првиот и вториот пакет економски мерки беа повеќе збунувачки и затскриени отколку “навремени и сериозни”, а пак третиот пакет сензационален

Извештај од судско набљудување на кривично и граѓански предмети за семејно насилство

Процесите на прибирање и на трошење на средствата наменети за справување со пандемијата на COVID-19 се нетранспарентни, а пак малкуте достапни информации се конфузни - Инфографик

Процесите на прибирање и трошење на средствата наменети за справување со пандемијата на COVID-19 се нетранспарентни, а пак малкуте достапни информации се конфузни - Анализа

Анализа на нивото на  Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година

Aнализа на нивото на  Проактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година

Приказ на Реактивната и Проактивната транспарентност кај јавните институции за 2019 година

И по седум години од воспоставувањето на организиран скрининг на карцином на грло на матка жените се соочуваат со огромни проблеми во пристапот до гинеколошка здравствена заштита и бесплатен скрининг

Exemption from payment of court fees for women who suffered  domestic violence - Knowledge and practices

Истражување  за  искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

 

2019

Колку чини неплатената работа за нега во домашни услови?

Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки , програми и услуги за вработување?

Дали активните мерки, програми и услуги за вработување кои ги спроведува Владата на РСМ ги одразуваат реалните потреби на граѓаните и допринесуваат кон унапредување на нивниот пристапот до пазарот на трудот и зголемување на вработливоста?

Effects of macroeconomic policies on availability of funds to finance the public healthcare sector in the period 2011–2018.pdf

Анализа на законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност.pdf

Do citizens feel benefits from the public procurement procedures conducted within the public health sector?.pdf

Is domestic violence sanctioned? Do perpetrators of domestic violence receive the sanction deserved?.pdf

What happens to the money from the state budget, Council of Europe development bankloans and grant and Western Balkans investment fund grants for improvement of health status of citizens?.pdf

Кривичноправна заштита на жените жртви на семејно насилство.pdf

Извештај од спроведен мониторинг и анализа на планирањето и реализацијата на средствата во буџетот на министерството за здравство во периодот од 2012 до 2019 година.pdf

Извештај од спроведениот мониторинг и анализа на буџетот за превентивна здравствена заштита и  негова реализација за периодот од 2012 до 2019 година.pdf

Приказ на реактивната и проактивната транспарентност кај јавните институции во 2018 година.pdf

Анализа на нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година.pdf

Анализа на нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во 2018 година.pdf

Спој на концептите на социјална отчетност и правно зајакнување – Подадена рака за помош на целото Ромско семејство.pdf

Може ли да се следи спроведувањето на цел 16.3. и во која мера Република Македонија го промовира владеењето на правото и еднаквиот пристап до правда за сите?.pdf

Key findings - Can one monitor the realization of goal and to which extent are rule of law and equal access to justice for all promoted in Republic of Macedonia?

За пет години во РМ умреле 203 жени од карцином на грло на матка, а Министерството за здравство во континуитет ги занемарува препораките за унапредување на организираниот скрининг на карцином на грло на матка и во 2019 година го намали буџетот за 2.8 милиони денари.pdf

 

2018

Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од спроведувањето на активните мерки, програми и услуги за вработување?

Министерството за здравство со години наназад покрива само дел од потребниот износ за партиципација за породувањата извршени во јавните здравствени установи.pdf

ESE's Approach - Paralegal assistance and support.pdf

Параправната помош го скрши мразот помеѓу институциите и Ромската заедница.pdf

Преглед на набљудувани судски постапки за семејно насилство.pdf

Колку лицата кои живеат со ретки болести чувствуваат бенефит од спроведувањето на програмата за лекување на ретки болести и колку државата ги исполнува своите обврски кон овие лица?.pdf

ESE's Approach - Social accountability.pdf

Збогум на информативниот мрак – Жената Ромка посегна по своите здравствени права.pdf

Budget monitoring and advocacy manual for harm reduction.pdf

ESE’s work on promotion of fiscal transparency in the Republic of Macedonia, May 2018.pdf

Cost Benefit Analisys оf provision of the three existing free legal aid and services in Republic of Macedonia.pdf

Како макроекономските политики и практики во Република Македонија го ограничуваат пристапот до здравствените услуги и негативно влијаат врз него.pdf

Компаративна анализа на степенот на реактивна и проактивна транспарентност кај седум институции од јавниот и од здравствениот сектор за 2017 година.pdf

Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година.pdf

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година.pdf

How macroeconomic policies and practices in the Republic of Macedonia limit and negatively impact the access to health care services.pdf

Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети преку буџетот на Република Македонија.pdf

 

2017

Report from the external evaluation - USAID Women’s Legal Protection Project

Findings regarding the court monitoring conducted in terms of cases of violence against women

Analysis of the legal framework and institutional response to violence against women

Дали и колку Акцискиот план за Отворено Владино Партнерство за 2016-2018 допринесе за олеснување на пристапот до информации од јавен карактер и унапредување на нивото на Фискалната Транспарентност?

Did the UN Joint Program and UN Trust Fund contribute to implementation of the National Strategy for Protection Against Domestic Violence 2008-2011?

Јавните набавки, сива зона во работењето на јавниот здравствен сектор.pdf

Доенечка, перинатална и мајчина смртност во Република Македонија - Состојби и предизвици.pdf

Во период кога се бележи драстичен пораст на доенечката смртност кај Ромите, Владата на РМ и Министерството за здравство ги кратат активностите и средствата наменети за унапредување на здравјето на мајките.pdf

Водич за жртви на семејно насилство.pdf

Водич за жртви на семејно насилство (албански).pdf

Водич за жртви на семејно насилство (ромски).pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство.pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство (албански).pdf

Водич за заштита на сексуалните работници од насилство (ромски).pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе.pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе (албански).pdf

Водич за заштита на жртви на трговија со луѓе (ромски).pdf

Overview of court cases related to violations of labor rights, with a focus on cases of discrimination and harassment in the workplace.pdf

Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година.pdf

Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година.pdf

Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година.pdf

2016

Преглед на набљудувани судски постапки за насилство врз жени – март 2015 – октомври 2016.pdf

Министерството за здравство и Владата на РМ потфрлија во остварување на основните цели на Програмата за организиран скрининг на карцином на грло на матка.pdf

За што се потрошени ветените, а нераспределени 1,8 милиони евра за лицата со ретки болести?.pdf

Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за скрининг на карцином на грло на матка.pdf

Извештај од мониторинг и анализа на Програмата за ретки болести.pdf

Колку чини неплатената работа за нега на возрасни лица кои не се способни самостојно да ги извршуваат основните животни потреби во домаќинствата.pdf

Оценка за степенот на проактивност и реактивност на јавните институции во РМ за 2015 година.pdf

Оценка за степенот на реактивност на јавните институции во РМ за 2015 година.pdf

Overview of the legal protection of victims of harassment at the workplace (MKD).pdf

Coverage of Roma women women in the Program for cervical cancer screening.pdf

In 2015, there was no progress in the level of transparency of public institutions in the Republic of Macedonia.pdf

Is the inclusion in the initiative  for Open Government Partnership a priority for the Government of RM or it simply wants to keep up with global trends?

2015

Аларм 32 – Буџетот  за здравство на РМ за 2016 година.pdf

6 months review of the monitored court cases (MKD).pdf

Водич за отворена влада - Наменски извештај.pdf

Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година.pdf

Отворање на владата - Водич за најдобри практики на транспарентност, отчетност и граѓанско учество во јавниот сектор.pdf

Препораки за унапредување на спроведувањето на програмата за скрининг (рано откривање) на карцином на грлото на матката.pdf

Водич за заштита од вознемирување на работното место.pdf

Implementation of the law on protection from harassment at the workplace.pdf

Прирачник за постапување на судовите во постапките за заштита од семејно насилство.pdf

2014

Social determinats' effect on Roma health and their access to health care in the Republic of Macedonia.pdf

Gender perspectives of Roma Health and their access to healthcare.pdf

WHAT happens to the money from the Dutch grant for maternal and child health?.pdf

Analysis of the courts in imposing interim measures for protection against domestic violence (MKD).pdf

Guide for interim measures of protection against domestic violence (MKD).pdf

We are all human: Health care for all people regardless of their ethnicity.pdf

Опфат на децата Роми со вакцинацијата и превентивни здравствени услуги: Состојба, проблеми и решенија.pdf

Со колку пари располага здравството и колку се трошат за здравјето на Ромите во РМ.pdf

Најзатворени институции за јавноста за 2013 година.pdf

Најнетранспарентна институција во РМ за 2013 година.pdf

Проактивно нетранспарентни институции во 2013 година.pdf

Владата на РM и Министерството за Здравство издвојуваат се помалку средства за програмата за превентивната здравствена заштита на мајките и децата.pdf

Во  Република Mакедонија не се спроведува организиран скрининг на карцином на дојка, иако Министерството за Здравство и Владата на РМ две години наназад издвојуваат средства за оваа намена.pdf

Во Република Македонија сеуште не постои организиран скрининг на карцином на грло на матка.pdf

2013

Submission to the UN Universal Periodic Review 18th Session of the UPR Working Group.pdf

Bringing justice to health - The impact of legal empowerment projects on public health.pdf

Institutional response and organizational policies regarding the violence at the workplace (MKD).pdf

Institutional response and organizational policies regarding the violence at the workplace.pdf

Involvement of citizens of Kochani in decision-making and budgeting process (MKD).pdf

Involvement of citizens of Tetovo in decision-making and budgeting process (MKD).pdf

Analysis of the Program for early detection of malignant diseases.pdf

Policy Brief - The budget for preventive health care is not progressive and is constantly decreasing (MKD).pdf

Report on implementation of the Law on the protection of patients' rights with a focus on mechanisms for protection of the rpatients' rights (MKD).pdf

Protecting the patients' rights with a focus on people with intellectual disabilities (MKD).pdf

Protection of the patient's rights - with focus on persons with intellectual disability.pdf

2012

Assessment of the situation in relation to sexual and reproductive health and rights of the population in the Republic of Macedonia (MKD).pdf

Republic of Macedonia - Shadow Report on CEDAW - 2012 (MKD).pdf

Republic of Macedonia - Shadow Report on CEDAW.pdf

Protection of patients' rights.pdf

Protection of the patients' rights (MKD).pdf

Protection of the patients rights - with focus on the rights of Roma as patients (MKD).pdf

Protection of the patients rights - with focus on the rights of Roma as patients.pdf

Protection of the patients rights - with focus on drug users (MKD).pdf

Protection of the patients rights - with focus on drug users.pdf

Annual Report - Paralegal - 2011-2012 (MKD).pdf

Analysis of the conducted monitoring of the implementation and budget of the Program for active health care of mothers and children for 2011 (MKD).pdf

Findings from the conducted monitoring of the implementation and budget for early detection of malignant diseases (MKD).pdf

2011

Psychological and sexual harassment of women at the workplace (MKD).pdf

Psychological and sexual harassment of women at the workplace.pdf

Local Action Plan - Healthcare - Kochani (MKD).pdf

Local Action Plan - Healthcare - Tetovo (MKD).pdf

Local Action Plan - Domestic Violence - Kochani (MKD).pdf

Local Action Plan - Domestic Violence  - Tetovo (MKD).pdf

Access to Essential medicines for promotion of women’s health in Republic of Macedonia (MKD).pdf

2010

Analysis of the State of Social Protection and Social Inclusion at Local Level.pdf

Guidebook for psychological assistance and support to victims of domestic violence (MKD).pdf

Shelter Analysis (MKD).pdf

Shelter Analysis.pdf

Manual for sexual and reproductive health (MKD).pdf

Manual for sexual and reproductive health (ALB).pdf

Osteoporosis - a silent epidemic of the contemporary woman (brochure) (MKD).pdf

2009

Psychological counseling for victims of domestic violence (MKD).pdf

Psychological counseling for victims of domestic violence  (ALB).jpg

Keeping quiet is not gold (brochure) (MKD).pdf

Human rights and rights of the communities (MKD).pdf

Human rights and rights of the communities (ALB).pdf

2008

National strategy for protection from domestic violence 2008-2011 (MKD & ALB).pdf

Life in a shadow (brochure) (MKD).pdf

Life in a shadow (broshutre) (ALB).pdf

A Guide to the proceedings of the professional structures in cases of protection from domestic violennce (MKD).pdf

A Guide to the proceedings of the professional structures in cases of protection from domestic violence in the legal penal system (MKD).pdf

Health, health care and impacts on the health of the Roma in RM (MKD).pdf

Health, health care and impacts on the health of the Roma in RM.pdf

Abortion - no argument against (MKD).pdf

Step towards the European union (MKD).jpg

2007

Life in a shadow - study about domestic violence (MKD).jpg

Life in a shadow - study about domestic violence.jpg

Life in a shadow - study about domestic violence (ALB).jpg

Decentralization - Why and How (MKD).jpg

2006

Risk factors for the Roma population in regard to the human trafficking phenomenon (MKD).pdf

Analisys of the situation of the Roma in the Republic of Macedonia in regard to their inclusion in the health insurance system (MKD).pdf

A Manual for contraception (MKD).pdf

The woman political issue in Macedonia - The story behind the figures (MKD).jpg

2005

Shadow Report on the Implementation of the Conventionon Elimination of all Forms of Discrimination against Women (MKD).pdf

Shadow Report on the Implementation of the Conventionon Elimination of all Forms of Discrimination against Women.pdf

Menopause - every women's story (MKD).pdf

What you need to know about increased blood presure (MKD)

Young Women Can Do It (MKD).jpg

2004

Protect yourself, AIDS - it is in your neighboard too (MKD)

Women's health Information centers (MKD).jpg

Osteoporosis - a silent epidemics of the contemporary woman (MKD).pdf

How to obtain health insurance cards (MKD)

 2003

It is not your fault (brochure) (MKD).pdf

It is not you fault (brochure) (ALB).pdf

You have the right to be yourself (MKD)

Legal Aid Centers (leaflet) (MKD).pdf

Legal Aid Centers (leaflet) (ALB).pdf

For a Safe Direction (MKD)

Do you know which relationship is violent? (MKD)

World Report on violence and heath (MKD).pdf

Primary health care and women's reproductive and sexual rights: What is the situation today? (MKD)

A Call for action (MKD).pdf

2002

A Manual for Working with the General population - Domestic Violence (MKD).pdf

Women can do it (MKD).pdf

The Women in the Republic of Macedonia - Tendencies for Development (MKD).jpg

2001

Violence is not only my problem (MKD).pdf

Violence is not only my problem (ALB).pdf

Transformation of the victim into a winner (MKD)

Chronology of a time (MKD).jpg

2000

Report on the the implemented field research - Domestic Violence (MKD).pdf

Report on the the implemented field research - Domestic Violence.pdf

Breast self-checks (MKD)

1999

Why women suffer violence (MKD)

1998

Benign and malign diseases of the uterus and ovaries (MKD)

Genital diseases (MKD)

Contaraception (MKD)

Abortion (MKD)

Electoral strategy (MKD).jpg

Media (MKD).jpg

Creation of a team for an electoral campaign (MKD).jpg

Attracting and communicating with voters (MKD).jpg

1997

Rhea Silvia - Study on domestic violence among the student population (MKD)

Political study as an argument in favor of accomplishing women's rights (MKD).jpg

Raising funds for an electoral campaign (MKD).jpg

Interview (MKD).jpg

 
   
 

 

 

 
   
 
 

 

 

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre