Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Повик за прибирање на понуди за пијалоци и кафе за време на Погон – Социјален камп

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПИЈАЛОЦИ И КАФЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПОГОН – СОЦИЈАЛЕН КАМП

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ е граѓанска организација, основана во 1994 година. Работиме на локално, национално и во регионот на Централна и Југоисточна Европа во соработка со партнерски граѓански организации работиме на подобрување на имплементацијата на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги; обезбедување на еднаков пристап до правда и унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права. Овие три стратегиски приоритети ги одразуваат нашите верувања дека социјалните и економските права треба да бидат највисок приоритет на државата и дека нивното спроведување треба да се темели на интересите и потребите на граѓаните, според принципот за распределба на максимални расположливи ресурси, прогресивно остварување на правата и недискриминација.

Како дел од Здружението ЕСЕ, функционира социјалното претпријатие ПОГОН (www.pogon.mk), за чиј развој се објавува овој повик. ПОГОН е социјално претпријатие основано во август 2020 година од Здружението ЕСЕ.

Read more...

Training for police for improving their knowledge’s and skills for proceeding in domestic violence cases

In the period 21-23 December 2022,   Association ESE has organized training for police for improving their knowledge’s and skills for proceeding in domestic violence cases. Previously, upon established cooperation and send request by Association ESE, the Ministry of Interior has nominated 24 police representatives, including one police inspector and two uniform police officers from each of the 8 Sectors for Internal Affairs: Skopje, Veles, Kumanovo, Stip, Strumica, Tetovo, Bitola and Ohrid. The training was delivered by practitioners with extensive experience in proceeding in domestic violence cases: Katina Pavlovska, psychologist in ESE’s psychological counseling for women who suffered domestic violence; Cena Calovska, former police advisor in the Ministry of Interior; and Stojan Mihov, former criminal law judge.

In terms of the content, the training incorporated the following components: Nature and characteristics of domestic violence; Police proceeding in conducting risk assessment and execution of urgent and temporary measures of protection, in accordance with the new Law on Prevention and Protection against VAW and Domestic Violence; Police proceeding in the criminal procedure for committed criminal acts as a result of domestic violence, in accordance with the Criminal code. Each of the components included theoretical presentation and practical work for applying the knowledge gained.

Read more...

Работилница за рачни изработки по повод новогодишните празници

Уште една успешна работилница се одржа викендов во просториите на "Јавна соба", со цел подобрување на состојбата на жената и надминување на сериозниот проблем со семејното насилство.

Жените, со помош на своите деца изработија преубави и уникатни рачни изработки по повод новогодишните празници.

Секој од уникатните производи ќе биде изложен и достапен за продажба на нашата онлајн платформа ПОГОН.МК.

Read more...

Работилница за подготовка на Локална стратегија за застапување за општините Делчево, Пехчево и Виница за унапредување на здравјето на Ромите

На ден 21.12. 2022 година Здружение ЕСЕ во соработка со партнерската ромска организација КХАМ од Делчево, спроведе работилница за подготовка на локална стратегија за застапување. Во првиот дел на работилницата беа зајакнати капацитетите на персоналот на ромската организација за подготовка на стратегија за застапување базирана на човекови права. Во вториот работен дел, претставниците од КХАМ кои работат во ромските заедници во Делчево, Виница и Пехчево, во процес фацилитиран од страна на претставник од ЕСЕ подготвија Локална стратегија за застапување со цел унапредување на здравјето на Ромите од општините Делчево, Виница и Пехчево. Стратегијата има три главни приоритети: Унапредување на пристапот на Ромите до примарната здравствена заштита; Унапредување на здравствената заштита на мајките и децата од ромските заедници; и Унапредување на здравствената заштита за репродуктивното здравје на жените Ромки. Воедно беше подготвен и акциски план за спроведување на стратегијата со времетраење од декември 2022 до јули 2023 година.

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

Заседаваше Генералното Собрание на ЕСЕ

На 16 декември, 2022 година се одржа редовната годишна седница на Генералното Собрание на ЕСЕ. На седницата беа презентирани, резултатите од сработеното во 2021 и првите девет месеци од 2022 година, како и плановите за 2023 година. Покрај резултатите од работењето на ЕСЕ, беше презентирано финансиското работење за 2021 година и финансискиот план за 2023 година. 

На оваа седница на Генералното Собрание беше избрана и Марија Тодоровска за членка на Извршниот одбор на ЕСЕ. За сите три точки од дневниот ред позитивно се изјаснија сите присутни.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre