Association ESE

ESE

   Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women.

 

 

 

Работилница за изработка на накит и украси

На 9 декември се одржа работилница во просториите на Центарот за социјални претпријатија.

Целта на овие работилници е подобрување на состојбата на жената и надминување на сериозниот проблем со семејното насилство, со кој се соочуваат голем број на жени во нашето општество.

По претходно посетување на обука за изработка на накит, самите жени добија шанса рачно да изработат производи на тема новогодишните празници.

Производите кои ги изработија (накит, новогодишни украси, лампиони) се уникатни и ќе добијат шанса за продажба преку нашата онлајн платформа Погон.мк.

Погон.мк е платформа која овозможува изложување, пласирање и промоција на производи и услуги со цел поддршка на неформални и мали формални производители или обезбедувачи на услуги.

Read more...

Работилница за подготовка на Локална стратегија за застапување за општината Шуто Оризари за унапредување на здравјето на Ромите

На ден 01.12. 2022 година Здружение ЕСЕ во соработка со партнерските ромски организации ИРИЗ и Романо Чачипе од Шуто Оризари, спроведе работилница за подготовка на локална стратегија за застапување. Во првиот дел на работилницата беа зајакнати капацитетите на персоналот на ромските организации за подготовка на стратегија за застапување базирана на човекови права. Во вториот работен дел, претставниците од двете ромски организации во процес фацилитиран од страна на претставник од ЕСЕ подготвија Локална стратегија за застапување со цел унапредување на здравјето на Ромите од општината Шуто Оризари. Стратегијата има три главни приоритети: Унапредување на пристапот на Ромите до примарната здравствена заштита; Унапредување на здравствената заштита на мајките и децата од ромските заедници; и Унапредување на здравствената заштита за репродуктивното здравхе на жените Ромки. Воедно беше подготвен и акциски план за спроведување на стратегијата со времетраење од декември 2022 до јули 2023 година.

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

Read more...

Медиумско обраќање на претставник на Здружение ЕСЕ со цел барање за зголемување на буџетските средства за Програмите за скрининг на рак на дојка и скрининг на рак на грло на матка и за Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата

Координаторот на програмата за јавно здравје и здравје на жените на Здружение ЕСЕ, гостуваше во Утринската програма на МРТ. При тоа говореше за кратењето на буџетските средства на превентивните програми на Министерството за здравство во предлог Буџетот за 2023 година. Претставникот на ЕСЕ посочи дека кратењето на буџетските средства директно ќе се одрази врз влошување на здравствената состојба кај жените, како и со предвремена смртност на жените поради ненавремено откривање на малигните заболувања. Имено во Р. Северна Македонија секоја година умираат околу 320 жени од рак на дојка и помеѓу 30 до 40 жени од рак на грлото на матката. Најголем дел од овие смртни случаи можат да се спречат доколку соодветно се спроведат програмите за скрининг. За жал кратењето на буџетските средства ќе резултира со намален опфат на жените со Програмите за скрининг, со што потенцијално се појавува ризик од зголемена смртност од овие заболувања. Исто така беше напоменато дека во извештаите на Европската комисија за Р. Северна Македонија, изразена е загриженост за недоволното финансирање на програмите за скрининг на малигни заболувања. Воедно поради кратењето на буџетските средства за Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата, Министерството за здравство нема да биде во можност да предвиди активности за здравствена едукација на теми од областа на здравјето на мајките и децата, вклучувајќи: здравствена заштита за време на бременоста, значењето на вакцинацијата, намалување на појавата на прекумерна телесна тежина кај децата. Овие се реални проблеми со кои се соочува населението во Р. Северна Македонија, а воедно се нотирани и како проблеми во Извештајот на Комитетот за правата на детето при Обединетите Нации. Координаторот од Здружение ЕСЕ побара од Пратениците при Собранието на Р. Северна Македонија да ги усвојата амандманите испратени од Здруженијата на граѓани со кои ќе се зголемат финансиските средства за превентивните програми за 2023 година.

Програмата за работа на Здружение ЕСЕ за 2022 година е финансиски поддржана од Европската Унија.

Read more...

Повик за прибирање на понуди за конференциски услуги за организирање на настани

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), согласно воспоставените Правилник и процедури за набавки, објавува:

 

П О В И К   З А   П Р И Б И Р А Њ Е   Н А   П О Н У Д И

за конференциски услуги за организирање на два настани на 13 и 14 декември 2022 година

Повикот се однесува на организирање на јавни настани со прес конференција во рамки на Годишната програма на ЕСЕ за 2022 година насловена „Заедно за родово еднакво општество“, која е ко-финансирана од Европската Унија.

Заинтересираните понудувачи треба да обезбедат услуги за изнајмување на простор, храна и освежување за следните настани:

  • Два јавни настани со цел промоција на наодите од работата на ЕСЕ со прес конференции (очекувано времетраење на секој настан е 2 до 3 часа, очекуван број на учесници од 25 до 30 учесници)

Понудувачите треба да достават:

1. Мени со цени на пијалаци и храна,

2. Цена за изнајмување на простор

3. Цена за изнајмување на опрема (проектор, лаптоп и платно).

 

Ве молиме понудите да ги доставите електронски  на е-маил адресата:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  и  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  со назнака „За настани на 13 и 14 декември - Здружение ЕСЕ”, најдоцна до 30 ноември, 2022 година.

Критериуми за избор на најповолна понуда:

  1. Цена
  2. Опременост и уредување на простор

Во рок од три дена по добивањето на понудите, Здружението ЕСЕ ќе формира комисија за разгледување  на добиените понуди и ќе изврши избор на најповолен понудувач.

Joint working meeting for discussion of the first draft report from the conducted desk research in North Macedonia and Serbia

In the period from November 14 to November 16, 2022 members of the Network of practitioners working on fiscal transparency in sectors of social and economic rights of citizens from North Macedonia and Serbia met in Belgrade. The purpose of the meeting was to finalize the draft reports from the conducted desk research on the available indicators and data regarding access to primary health care services for vulnerable/marginalized groups in North Macedonia and Serbia.  The meeting was part of the joint efforts of the Network of practitioners working on fiscal transparency in sectors of social and economic rights of citizens, July – December 2022, planned within the Action Plan.

Read more...

 

Fiscal Transparency

Social accountability for gender equality

Health Rights

Domestic Violence 

Legal Aid Center

Health Information Centre